Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bogdan Wolski po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 103/11 w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 103/11 oddalił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy B. z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] odmawiającą W. K. przyznania zasiłku celowego.

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 16 czerwca 2011 r.

W dniu 7 lipca 2011 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej) pełnomocnik skarżącego wystąpił z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 3 marca 2011 r., jednocześnie dołączając do wniosku skargę kasacyjną. Uzasadniając wniosek pełnomocnik skarżącego argumentował, że z uwagi na fakt, iż został on ustanowiony pełnomocnikiem dla skarżącego już po wydaniu wyroku przez Sąd i nie uczestniczył w postępowaniu sądowym, to termin na złożenie skargi kasacyjnej w normalnym toku upłynął, bowiem skarga kasacyjna z wnioskiem o przywrócenie terminu powinna zostać złożona przez pełnomocnika z urzędu, który został ustanowiony po wyroku Sądu, w terminie siedmiu dni od dnia, kiedy ten dowiedział się o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu, wyjaśniając zarazem, iż o fakcie wyznaczenia go pełnomocnikiem z urzędu dla W. K. poinformowany został pismem Okręgowej Rady Adwokackiej w W., które otrzymał w dniu 7 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W rozpoznawanej sprawie odpis wyroku z dnia 3 marca 2011 r. wraz z uzasadnieniem doręczony został pełnomocnikowi skarżącego w dniu 16 czerwca 2011 r. i od tej daty biegnie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej, stosownie do treści art. 177 § 1 powołanej ustawy, tj. do dnia 18 lipca 2011 r. - uwzględniając treść art. 83 § 2 powołanej ustawy, w świetle którego, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Pełnomocnik skarżącego wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną złożył w dniu 7 lipca 2011 r., a więc przed upływem ustawowego terminu do wniesienia środka odwoławczego od powyższego wyroku. Zatem nie nastąpiło uchybienie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wobec tego, skoro skarga kasacyjna wniesiona została z zachowaniem ustawowego terminu, to postępowanie w sprawie z wniosku o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2010 r., II GZ 191/10 ).

Z powyższych względów Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze