Sprawa ze skargi W. K. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] w przedmiocie pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Daniela Kozłowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] w przedmiocie pomocy społecznej p o s t a n a w i a odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

I SA /Wa 124/04

U z a s a d n i e n i e

W. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 15 stycznia 2004 r. pismo, które nazwała skargą, żądając m.in. unieważnienia w całości aktów prawnych wydanych przez Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...]. Odpowiadając na tę skargę Dyrektor wymienionego Ośrodka w piśmie z dnia 13 lutego 2004 r. poinformował, że nie wydawał żadnych decyzji dotyczących W. K.. Pracownik Ośrodka uzgodnił przyjęcie zainteresowanej do Domu M. I Ośrodka Charytatywnego "T." w W. przy ul. [...]. Wymieniona propozycję tę odrzuciła. Ośrodek poinformował także, że nie jest w stanie zrealizować roszczeń dotyczących zabezpieczenia materialnego i przydzielenia lokalu mieszkalnego, ponieważ nie dysponuje lokalami, a zabezpieczenie materialne stanowiłaby renta socjalna, której wypłata uzależniona jest od złożenia wniosku we właściwym według miejsca zamieszkania Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w T. Ośrodek wniósł o odrzucenie skargi z uwagi na to, że jedynymi dokumentami w sprawie są pisma informujące zainteresowaną o konieczności podjęcia działań, które nie podlegają zaskarżeniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) kontrola działalności administracji publicznej przez sady administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne. Stosownie zaś do art. 52 § 1 tej ustawy skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. W sprawie W. K. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] nie wydał decyzji i z tego powodu wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Skarga, której wniesienie jest niedopuszczalne podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z powyższych względów Sąd postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej