Wniosek w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 października 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 1261/17 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 października 2017 r. oddalił skargę M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2017 r., nr [...], w przedmiocie odmowy prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Pełnomocnik skarżącej z urzędu pismem z dnia [...] lutego 2017 r. wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku i równocześnie wniósł o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyżej wyroku.

Po rozpoznaniu wniosku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 13 marca 2018 r. odmówił skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Postanowienie to nie zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego i stało się prawomocne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 141 § 2 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), dalej jako: "P.p.s.a.", w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Z kolei w myśl art. 141 § 3 P.p.s.a. odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Z akt rozpoznawanej sprawy wynika, że wyrok został ogłoszony w dniu 6 października 2017 r. Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku upłynął w dniu 13 października 2017 r. Pełnomocnik skarżącej z urzędu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożył w dniu [...] lutego 2018 r. (data stempla pocztowego), a więc z przekroczeniem siedmiodniowego terminu do dokonania tej czynności. Jednocześnie podkreślić należy, że wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku został prawomocnie oddalony.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 141 § 2 P.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze