Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 1 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 139/09 w sprawie ze skargi K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 139/09.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 139/09 oddalił skargę K.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] grudnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Odpis nieprawomocnego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został A.K.- pełnomocnikowi skarżącej w dniu 26 maja 2009 r.

Następnie postanowieniem z dnia 10 lipca 2009 r. - wydanym przez referendarza sądowego - przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. na pełnomocnika skarżącej wyznaczony został adwokat W.L..

W dniu 9 września 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożone zostało pełnomocnictwo procesowe z dnia 8 września 2009 r. udzielone adwokatowi W.L. przez K.K..

Z kolei w dniu 22 września 2009 r. do Sądu wpłynęła skarga kasacyjna od powołanego wyroku z dnia 22 kwietnia 2009 r., sporządzona przez wyznaczonego z urzędu pełnomocnika skarżącej, nadana listem poleconym w dniu 18 września 2009 r. W przedmiotowej skardze kasacyjnej zawarty został jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie został rozpoznany przed upływem terminu do zaskarżenia orzeczenia, a po jego rozpoznaniu zawiadomienie doręczono pełnomocnikowi z urzędu dopiero w dniu 19 sierpnia 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Zgodnie zaś z art. 88 powołanej ustawy spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

W rozpoznawanej sprawie - w ocenie Sądu - wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 139/09 podlega odrzuceniu, bowiem złożony został z uchybieniem siedmiodniowego terminu określonego w art. 87 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zaznaczyć trzeba, że przewidziany w powołanym art. 87 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania określonej czynności procesowej liczony jest od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. W niniejszej sprawie, za dzień ustania przyczyny uchybienia terminu uznać należy datę udzielenia przez skarżącą pełnomocnictwa procesowego ustanowionemu z urzędu adwokatowi. Od tej bowiem chwili pełnomocnik miał możliwość wniesienia skargi kasacyjnej w imieniu skarżącej.

Jak wynika z akt sprawy skarżąca udzieliła pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu z urzędu pełnomocnikowi - adwokatowi W.L. w dniu 8 września 2009 r. Stosowny wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej powinien zatem zostać złożony najpóźniej w dniu 15 września 2009 r. Tymczasem zawarty w skardze kasacyjnej wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia złożony został dopiero w dniu 18 września 2009 r. Nie ulega zatem wątpliwości, że przedmiotowy wniosek nie został wniesiony w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, wobec czego podlega on odrzuceniu.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 88 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze