Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku H.B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi H.B. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia przywrócić H.B. termin do uiszczenia wpisu od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 10 grudnia 2008 r. , sygn. akt I SA/Wa 1707/08 odrzucił skargę B.K. (wniesioną wspólnie z H.B.) na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji, z uwagi na nieuzupełnienie przez ww. skarżącą braków formalnych skargi. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 28 stycznia 2009 r.

Zarządzeniem z dnia 20 maja 2009 r. Przewodnicząca Wydziału wezwała H.B. i B.K. do uiszczenia solidarnie wpisu od wniesionej skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. W wyznaczonym terminie wpis uiściła B.K.

Wobec stwierdzenia, iż w niniejszej sprawie stroną zobowiązaną do uiszczenia wpisu jest wyłącznie H.B. (skarga B.K. została bowiem prawomocnie odrzucona), zarządzono zwrot B.K. uiszczonego przez nią wpisu, a zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2009 r. Przewodnicząca Wydziału uchyliła swoje zarządzenie z dnia 20 maja 2009 r. i wezwała do uiszczenia wpisu H.B..

Odpis zarządzenia z dnia 15 czerwca 2009 r. o wezwaniu H.B. do uiszczenia wpisu doręczony został skarżącej w dniu 17 czerwca 2009 r.

W dniu 1 lipca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo H.B. i B.K., w którym strony wskazały, iż informacja o przyczynach zwrotu uprzednio uiszczonego wpisu wpłynęła wyłącznie do pełnomocnika B.K. i to w dniu 20 czerwca 2009 r. Natomiast H.B. nie została o tym poinformowana, a wiedziała o uiszczeniu w sprawie (przez B.K.) należnego wpisu. W związku z powyższym wnosi ona o przyjęcie i zaliczenie jako wpisu uiszczonego w terminie wpisu obecnie dokonanego podnosząc, iż w ten sposób dojdzie do naprawienia popełnionych przez sąd błędów. Do wniosku dołączone zostało potwierdzenie wpłaty w dniu 29 czerwca 2009 r. należnego wpisu w kwocie 200 złotych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 powołanej ustawy). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

Przesłanki, wskazane w tych przepisach zostały przez H. B. w niniejszej sprawie spełnione. Przede wszystkim uprawdopodobniła ona brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia należnego w sprawie wpisu. W świetle bowiem przedstawionych przez nią okoliczności nie ulega wątpliwości Sądu, że do uchybienia terminu przyczyniło się błędnie wystosowane do skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu solidarnie z B.K. (zarządzenie z 20 maja 2009 r.) oraz niepoinformowanie jej przez Sąd (przed wystosowaniem ponownego wezwania o wpis) o zwrocie wpisu uiszczonego uprzednio przez B.K. Skoro zaś do uchybienia terminu doszło w następstwie wadliwych działań Sądu, to niewątpliwie winy w jego uchybieniu nie można przypisać stronie skarżącej.

Skarżąca spełniła również pozostałe przesłanki warunkujące przywrócenie terminu, wskazane w ww. przepisach, tj. złożyła odpowiedni wniosek i uiściła należny wpis, a więc dokonała czynności, dla której termin został wyznaczony.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury