Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R.K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 16 grudnia 2011 r., po rozpoznaniu na rozprawie, oddalił skargę R.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego.

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 r. stwierdzono, że powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 17 stycznia 2012 r.

Po rozpoznaniu wniosku R.K., postanowieniem z dnia 20 grudnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W dniu [...] lutego 2013 r. (data stempla pocztowego) adw. J.J., wyznaczona jako pełnomocnik z urzędu dla skarżącego R.K., złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2011 r., jednocześnie wnosząc o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik podniosła, że w dniu [...] lutego 2013 r. odebrała zawiadomienie Okręgowej Rady Adwokackiej w W. o wyznaczeniu jej pełnomocnikiem skarżącego R.K., zatem już po upływie terminu do złożenia przedmiotowego wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w niniejszej sprawie. Wskazując jednocześnie, że dla złożenia ewentualnej skargi kasacyjnej w imieniu skarżącego doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem jest konieczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) powoływana dalej jako: "p.p.s.a.", uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Przy ocenie braku winy przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy, przy uwzględnieniu uchybień spowodowanych nawet lekkim niedbalstwem. O braku winy w uchybieniu terminu można zaś mówić jedynie wówczas, gdy strona nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przywrócenie terminu ma zatem charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wówczas, gdy strona w sposób przekonujący uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wykaże, iż niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu.

Jak wynika z akt sprawy pismem z dnia [...] października 2011 r. zawiadomiono skarżącego R.K. o rozprawie wyznaczonej na dzień 16 grudnia 2011 r. W niniejszym zawiadomieniu, doręczonym skarżącemu w dniu [...] września 2011 r., pouczono, że uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Zatem stwierdzić należy, że skarżący, prawidłowo pouczony, miał świadomość konieczności złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę. Zważyć przy tym trzeba, że do sporządzenia takiego wniosku nie jest wymagany przymus adwokacko-radcowski, a zatem fakt ustanowienia pełnomocnika z urzędu nie ma wpływu na termin do dokonania wskazanej czynności procesowej, jak również okoliczność przyznania skarżącemu prawa pomocy i ustanowienia pełnomocnika z urzędu już po terminie do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nie przesądza o zasadności złożonego przez wyznaczonego pełnomocnika, z uchybieniem terminu, wniosku w tym względzie.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Sądu, pełnomocnik skarżącego w żaden sposób nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, jak tego wymaga art. 87 § 2 p.p.s.a., bowiem w sprawie nie nastąpiły zdarzenia tego typu, których skarżący nie był w stanie przezwyciężyć, nawet przy zachowaniu maksymalnej staranności, a które miały wpływ na uchybienie przez stronę terminowi do złożenia przedmiotowego wniosku. Zważyć przy tym należy, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika w sprawie, skarżący złożył blisko rok po wydaniu wyroku, a sam wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku (złożony przez pełnomocnika) wniesiony został ponad rok od upływu uchybionego terminu. Zgodnie zaś z art. 87 § 5 p.p.s.a. po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie dopuszczalne jest tylko w przypadkach wyjątkowych. Taka wyjątkowa sytuacja w niniejszej sprawie nie zachodzi. Nie można bowiem za taką uznać wystąpienia o przyznanie prawa pomocy po 11 miesiącach od wydania wyroku, w stosunku do którego nie zażądano jego pisemnego uzasadnienia.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 86 § 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze