Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1756/06 odrzucającego skargę W. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 2062/05 oddalającym skargę W. W. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] października 1997 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę W. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem tego Sądu z dnia 6 lipca 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 2062/05 oddalającym skargę W. W. na uchwałę Rady Gminy O. z dnia [...] października 1997 r. nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.

Odpis nieprawomocnego postanowienia z dnia 8 lutego 2008 r. wraz z uzasadnieniem przesłany został przy piśmie z dnia 11 lutego 2008 r. (karta 136 akt) pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu dla W. W. adwokatowi N. O., która - jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (karta 149 akt) - potwierdziła jego otrzymanie datą 18 lutego 2008 r. Od wymienionego orzeczenia skarga kasacyjna nie została wniesiona, zaś trzydziestodniowy termin do jej wniesienia upłynął w dniu 19 marca 2008 r., zatem postanowienie to stało się prawomocne z dniem 20 marca 2008 r.

Pismem z dnia 18 lutego 2008 r. (data stempla Biura Podawczego Sądu - karta 147 akt) zatytułowanym "Wniosek - wypowiedzenie pełnomocnictwa", adresowanym do Okręgowej Rady Adwokackiej w W., a przesłanym tutejszemu Sądowi do wiadomości, W. W. wniósł o zmianę wyznaczonego w sprawie adwokata.

Następnie adwokat N. O. pismem z dnia 29 lutego 2008 r. (data stempla Biura Podawczego Sądu - karta 152 akt) poinformowała Sąd o wypowiedzeniu jej przez W. W. pełnomocnictwa do reprezentowania go w niniejszej sprawie.

W dniu 6 marca 2008 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pismo (karta 158 akt), którym Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała Sąd o zmianie pełnomocnika z urzędu dla W. W. wobec faktu złożenia przez niego wniosku o ponowne zbadanie podstaw skargi kasacyjnej, wyznaczając w miejsce adwokata N. O. - adwokata E. S.

Pełnomocnictwo złożone do akt sprawy w dniu 19 marca 2008 r. (karta 161 akt) udzielone zostało przez W. W. adwokatowi E. S. w dniu 8 marca 2008 r.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że adwokat E. S. trzykrotnie zapoznawała się z aktami sprawy w czytelni akt tutejszego Sądu w dniach 14 i 19 marca 2008 r. i 25 kwietnia 2008 r. (dowód: informacja dopięta zszywką do pierwszej, wewnętrznej strony obwoluty akt).

Na wniosek adwokata E. S. z dnia 4 kwietnia 2008 r., którym zwróciła się o doręczenie jej odpisu postanowienia z dnia 8 lutego 2008 r. o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania "z uwagi na fakt, że wedle oświadczenia skarżącego, postanowienie to nie zostało mu w ogóle doręczone", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przy piśmie z dnia 11 kwietnia 2008 r. przesłał adwokatowi E. S. odpis wymienionego postanowienia (bez uzasadnienia) z informacją, że odpis nieprawomocnego postanowienia z dnia 8 lutego 2008 r. wraz z uzasadnieniem doręczony został przy piśmie z dnia 11 lutego 2008 r. adwokatowi N. O. (karty 164 i 170 akt) oraz że postanowienie to uzyskało walor prawomocności z dniem 20 marca 2008 r.

Pismem z dnia 28 kwietnia 2008 r. adwokat E. S., działająca w imieniu skarżącego W. W., złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r. odrzucającego skargę W. W. o wznowienie postępowania sądowego, doręczonego ówczesnemu pełnomocnikowi skarżącego wraz z uzasadnieniem w dniu 18 lutego 2008 r.

Strona 1/3