Skarga M. S. na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Marciniak po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M.S. od postanowienia starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 179/17 o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku stałego postanawia: utrzymać w mocy postanowienie starszego referendarza sądowego z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt I SA/Wa 179/17.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

M. S. wnioskiem, złożonym na urzędowym formularzu, wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z 15 listopada 2017 r. sygn. akt I SA/Wa 179/17 starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w pkt. 1, odmówił przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, zaś w pkt. 2 umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że wnioskodawca w rozpoznawanej sprawie jest zwolniony z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Natomiast odnosząc się do wniosku o przyznanie adwokata z urzędu, stwierdził brak przesłanek do jego uwzględnia. Starszy referendarz wskazał, że wbrew twierdzeniom skarżącego jest on uprawniony do reny z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie od daty przyznania jest zawieszone z powodu odmowy przyjęcia (pismo ZUS z dnia [...] października 2017 r. oraz z dnia [...] października 2017 r., znajdujące się w aktach sądowych sprawy). Od marca 2017 r. wysokość tego świadczenia wynosi [...] zł brutto, a z urzędu Sądowi wiadome jest że suma zgromadzonego, nieodebranego świadczenia przekracza kwotę [...] zł. Przy czym wnioskodawca jest świadomy przyznania mu renty, lecz z wyboru nie pobiera tego świadczenia. Z tego powodu starszy referendarz sądowy nie uznał, że wnioskodawca jest pozbawiony środków do życia z przyczyn od niego niezależnych, a przyznanie prawa pomocy w tej sytuacji stanowiłoby w istocie przeniesienie na budżet Państwa negatywnych skutków decyzji skarżącego.

Powyższe orzeczenie zostało doręczone skarżącemu w dniu [...] grudnia 2017 r.

W dniu [...] grudnia 2017 r. wnioskodawca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciw od powyższego postanowienia.

Strona wskazała, że zaskarżone orzeczenie jest sprzeczne z prawem i zakwestionowała podstawę prawną przyznania renty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), zwanej dalej jako P.p.s.a. rozpoznając sprzeciw od zarządzenia i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone zarządzenie lub postanowienie referendarza sądowego zmienia albo utrzymuje w mocy. Wniesienie sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego wstrzymuje jego wykonalność. Sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu (art. 260 § 2 P.p.s.a.). Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (art. 260 § 3 P.p.s.a.).

Dokonując kontroli zaskarżonego rozstrzygnięcia należy wyjaśnić, że instytucja prawa pomocy stanowi wyjątek od zasady przewidzianej w art. 199 P.p.s.a., zgodnie z którą strony samodzielnie ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. W myśl art. 243 § 1 P.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Stosownie zaś do art. 245 § 1-3 P.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego, zaś w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze