Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. [...] w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. K. na zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1806/07 pozostawiające bez rozpoznania wniosek o włączenie sędziów w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r. [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1806/08 pozostawił bez rozpoznania wniosek W. K. o wyłączenie "wszystkich sędziów sądu W.".

Pismem z dnia 11 maja 2009 r. W. K. wniósł zażalenie na ww. zarządzenie. Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 19 maja 2009 r., doręczonym przy piśmie z dnia 20 maja 2009 r., wezwał skarżącego do usunięcia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez niego wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia, braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 1 egzemplarza odpisu ww. zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem [art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)].

Powyższe wezwanie pełnomocnik skarżącego odebrał w dniu 9 czerwca 2009 r. (k-97 akt sądowych), jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Przepis ten z mocy art. 197 § 2 powołanej ustawy znajduje odpowiednie zastosowanie do postępowania toczącego się na skutek zażalenia.

W niniejszej sprawie skarżący nie uzupełnił braków formalnych zażalenia, mimo upływu wyznaczonego przez Sąd terminu, tj. do dnia 16 czerwca 2009 r., poprzez nadesłanie 1 egzemplarza zażalenia poświadczonego za zgodność z oryginałem, do czego został zobowiązany zarządzeniem z dnia 19 maja 2009 r.

Z powyższych względów, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze