Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
Sentencja

Dnia 15 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z.K. na postanowienie Ministra Skarbu Państwa z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 30 maja 2014 r. skarżący oświadczył, że uczestnik postępowania C. M. zmarł. W związku z powyższym zarządzeniem z dnia [...] wezwano Z. K., reprezentowaną przez pełnomocnika adw. H. K., do przedłożenia aktu zgonu C. M. oraz podania kręgu spadkobierców ww. osoby wraz z dowodem potwierdzającym prawa do spadku w terminie 14 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu [...]. Przy piśmie z dnia [...] (data stempla pocztowego) pełnomocnik skarżącej przedstawił odpis skrócony aktu zgonu C. M, z którego wynika, że uczestnik zmarł w dniu [...], oraz poinformował, że postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone.

Na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zw. dalej p.p.s.a., sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony (...). W niniejszej sprawie zaistniały powyższe okoliczności, a zatem powstała przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego z urzędu, bowiem zgodnie z art. 33 § 1 p.p.s.a. C.M. był uczestnikiem postępowania na prawach strony.

W związku z powyższym, na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak postanowieniu.

Strona 1/1