Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Tomasz Szmydt po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej Gminy [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2002/13 oddalającego skargę Gminy [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia 1. odrzucić skargę kasacyjną, 2. zwrócić z urzędu na rzecz skarżącej Gminy [...] kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt I SA/Wa 2002/13 oddalił skargę Gminy [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Pismem z dnia 3 lipca 2014 r. skarżący reprezentowany przez radcę prawnego S.O. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z dnia 30 lipca 2014 r., pismem z dnia 1 sierpnia 2014 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez nadesłanie jej trzech odpisów, poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.

Powyższe wezwania zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 7 sierpnia 2014 r.

W odpowiedzi przesłanej do Sądu w dniu 27 sierpnia 2014 r. strona skarżąca przesłała brakujące egzemplarze skargi kasacyjnej wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich złożenia.

Postanowieniem z dnia 10 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skarg kasacyjnej od wyroku z dnia 11 marca 2014 r. Z kolei orzeczeniem z dnia 26 listopada 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie strony skarżącej na postanowienie sądu pierwszej instancji z dnia 10 września 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Stosownie do treści art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Braki skargi kasacyjnej polegające na niedołączeniu jej odpisów są brakami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Stosownie zaś do art. 178 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesiona po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie Sądu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 7 sierpnia 2014 r. co oznacza, że siedmiodniowy termin do nadesłania odpisów skargi kasacyjnej upłynął dla strony skarżącej w dniu 14 sierpnia 2014 r. W wyznaczonym terminie pełnomocnik skarżących nie wykonał wezwania Sądu. Zrobił to dopiero w dniu 27 sierpnia 2014 r. składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do dokonania tejże czynności, który jednak przywrócony przez Sąd nie został.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia. W przedmiocie zwrotu uiszczonego wpisu, Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 powołanej ustawy.

Strona 1/1