Wniosek w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 27 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Prokuratora Rejonowego [...] w [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia [...] lipca 2000 r. sygn. akt [...] w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia

30 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 2056/17 odrzucił, jako wniesioną po terminie, skargę Prokuratora Rejonowego [...] w [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia [...] lipca

2000 r., sygn. akt [...] w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt II OZ 321/18, oddalił zażalenie na powyższe postanowienie.

Prokurator Rejonowy [...] w [...] pismem z 15 lutego

2018 r. wystąpił do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na ww. orzeczenie z dnia [...] lipca 2000 r. podnosząc, że brak zachowania sześciomiesięcznego terminu do wniesienia skargi znajduje usprawiedliwienie w kontekście specyfiki przedmiotu zaskarżenia jakim jest orzeczenie Komisji Regulacyjnej, wynikającej z konkluzji wypływających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2013 r. sygn. akt K 25/10, jak również wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2479/14 oraz wyroku NSA z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt II OSK 2099/15.

W ocenie Prokuratora, ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie określał jednoznacznie trybu kontroli orzeczeń Komisji, w tym trybu wnoszenia skarg na orzeczenia tego organu. Z kolei WSA w Warszawie w wyroku z 14 kwietnia 2015 r. wywiódł, że zastosowanie w sprawie skarg na orzeczenie Komisji winien mieć art. 52

§ 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 53 § 2 tej ustawy (w brzmieniu sprzed 1 czerwca 2017 r.), albowiem od orzeczenia Komisji nie przysługuje środek odwoławczy. Odmienne stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia

28 kwietnia 2017 r., wskazując, że termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zdaniem Prokuratora, dopiero powyższy wyrok NSA rozstrzygnął, że w sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczące trybu zaskarżania decyzji administracyjnych.

Jednocześnie Prokurator podniósł, że procedura zaskarżenia orzeczeń Komisji Regulacyjnej nie jest w pełni ustalona w zakresie problematyki złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Nie wiadomo bowiem kiedy miałby rozpocząć bieg siedmiodniowy termin od ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi. W ocenie Prokuratora, przyjąć należy, że termin ten rozpoczął bieg

8 lutego 2018 r., kiedy to zostało doręczone Prokuratorowi postanowienie

WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Wa 2056/17, odrzucające skargę. Dopiero wówczas powziął on wiedzę, że sześciomiesięczny termin nie może być liczony od daty wydania przez NSA wyroku z dnia 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt

II OSK 2099/15.

Prokurator wskazał ponadto, że w niniejszej sprawie zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające przywrócenie uchybionego terminu po upływie roku od jego upływu, o których mowa w art. 87 § 5 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wynika to z faktu, że orzeczenie Komisji Regulacyjnej pomimo jego doręczenia stronom postępowania nie mogło być skutecznie zaskarżone do sądu administracyjnego, aż do 28 kwietnia 2017 r., kiedy zapadł wyrok NSA w sprawie o sygn. II OSK 2099/15. Dopiero wówczas zostało przesądzone, że akty te mogą być poddawane kontroli sądowoadministracyjnej w trybie przewidzianym dla decyzji administracyjnych.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji