Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ze skargi B. J., reprezentowaną przez adwokata B. P., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji - oddalił skargę.

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej dniu 2 sierpnia 2010 r.

W dniu 3 września 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna od powyższego wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 14 września 2010 r. sygn. akt I SA/Wa 2095/09 odrzucił skargę kasacyjną, z uwagi na przekroczenie ustawowego terminu do jej wniesienia.

W dniu 27 września 2010 r. pełnomocnik skarżącej adwokat B. P. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W załączeniu przesłał skargę kasacyjną od wyroku z dnia 1 czerwca 2010 r. W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu podniósł, że z postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2010 r. dowiedział się, że wyrok z dnia 1 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniem odebrał w dniu 2 sierpnia 2010 r., a nie w dniu 4 sierpnia 2010 r. Okoliczność doręczenia tego wyroku w dniu 4 sierpnia 2010 r. wynikała z jego adnotacji w kalendarzu służbowym (w związku z okresem urlopowym przesyłka nie została doręczona bezpośrednio do kancelarii - awizowaną przesyłkę odebrał osobiście na poczcie).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30. sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej w dalszej części p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Przywrócenie terminu nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie powoduje dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 p.p.s.a.)

Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Wykazane przez stronę skarżącą okoliczności nie wykluczały możliwości zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W niniejszej sprawie należy wskazać, iż skarżąca jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, który powinien dopilnować, aby czynność procesowa została dokonana terminowo. Pełnomocnik, który zgodził się reprezentować stronę, ma obowiązek działania w imieniu i na rzecz mocodawcy z równą starannością jakby działał na własną rzecz (patrz: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2004 r. - FZ 7/04, niepubl.). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 29 lipca 2004 r. (FZ 110/04, niepubl.) stwierdził, że profesjonalny pełnomocnik powinien mieć świadomość wagi terminowego dokonywania określonych czynności procesowych.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze