Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Dargas po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku K. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 2207/10 oddalającego skargę K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 1 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 2207/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

Odpis nieprawomocnego w/w orzeczenia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 1 marca 2011 r.

W dniu 3 marca 2011 r. skarżący złożył do tutejszego Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie m.in. ustanowienia adwokata celem sporządzenia skargi kasacyjnej od wskazanego wyroku. Postanowieniem z dnia 15 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Wa 2207/10 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał K. P. prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W. W dniu [...] kwietnia 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła adwokata M. G. jako pełnomocnika z urzędu dla K. P. w przedmiotowej sprawie - informując w/w pismem z dnia 27 kwietnia 2011 r.

W dniu 9 maja 2011 r. z aktami sprawy zapoznała się osoba upoważniona przez wskazanego adwokata do ich przejrzenia. Ponadto w tym dniu pełnomocnik skarżącego złożył do tutejszego sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie z w/w wnioskiem złożył skargę kasacyjną. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącego wskazał, że skarżący bezzwłocznie po otrzymaniu odpisu wyroku z dnia 1 lutego 2011r. wraz z uzasadnieniem złożył wniosek o przyznanie mu pomocy prawnej m.in. w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu. Pełnomocnik wskazał również, że pismem z dnia 27 kwietnia 2011 r., doręczonym mu w dniu 2 maja 2011 r., został poinformowany przez Okręgową Radę Adwokacką w W. o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego w przedmiotowej sprawie. Wobec tego wniosek został złożony w terminie 7 dni od uzyskania informacji o toczącym się postępowaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu powinien zawierać uzasadnienie, w którym strona uprawdopodobni brak winy w przekroczeniu terminu.

W doktrynie przedstawiono pogląd, że przywrócenie uchybionego terminu ma charakter wyjątkowy i może nastąpić jedynie wtedy gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do wniesienia prośby o przywrócenie terminu.

Jak wynika z akt sprawy odpis nieprawomocnego wyroku z dnia 1 lutego 2011 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 1 marca 2011 r. W dniu 3 marca 2011 r. skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy m.in. w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata. W dniu [...] kwietnia 2011 r. Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła adwokata M. G. jako pełnomocnika z urzędu dla K. P. w przedmiotowej sprawie. Pełnomocnik - po uzyskaniu w dniu 2 maja 2011 r. w/w informacji - w dniu 9 maja 2011 r. zapoznał się z aktami sprawy i złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Wobec powyższego zaznaczyć należy, że dzień 2 maja 2011 r. był dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W tej sytuacji wniosek złożony w dniu 9 maja 2011 r. o przywrócenie terminu wniesiony został z w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. Dodatkowo równocześnie z wnioskiem strona złożyła skargę kasacyjną. Ponadto z akt sprawy wynika, że skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej bez własnej winy. Spełnione więc zostały wszystkie przesłanki warunkujące przywrócenie uchybionego terminu (art. 87 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Wobec powyższego, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze