Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 2294/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2010r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego.

Wobec złożonego w dniu 9 maja 2011 r. przez W. K. wniosku o przyznanie prawa pomocy, postanowieniem referendarza sądowego z dnia 11 maja 2011 r. zostało przyznane w/w prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego, którego wyznaczy Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w W.

Pismem z dnia 6 czerwca 2011 r., przesłanym do wiadomości Sądu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w W. wyznaczyła radcę prawnego R. H., jako pełnomocnika z urzędu dla W. K. Pismem z dnia 22 czerwca 2011 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik W. K. wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik W. K. wskazał, iż z aktami niniejszej sprawy zapoznał się w dniu 15 czerwca 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Natomiast zgodnie z art. 87 § 1 wymienionej wyżej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi oraz zgodnie z § 4 tego artykułu równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Według twierdzeń pełnomocnika zapoznał się on z aktami niniejszej sprawy w dniu 15 czerwca 2011 r., natomiast wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną złożył w dniu 22 czerwca 2011 r. (data stempla pocztowego - K.68). Z dniem 15 czerwca 2011 r. ustała więc przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej. Wniosek oraz skarga kasacyjna zostały złożone w terminie otwartym do ich wniesienia.

W ocenie Sądu pełnomocnik strony skarżącej wykazał brak winy w uchybieniu terminowi.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze