Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., P. K., M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2617/14 w sprawie ze skargi J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., M. K., P. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną. 2. zwrócić J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., M. K., P. K. - solidarnie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Pismem nadanym w dniu 23 kwietnia 2015 r. (data stempla pocztowego) M. K., J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., P. K., M. K. wnieśli do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2617/14 w sprawie ze skargi J. K., Z. S., J. D., R. D., A. D., J. D., M. K., M. K., P. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem z dnia 1 czerwca 2015 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej przez złożenie 3 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej, poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 ppsa).

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona ww. pełnomocnikowi w dniu 11 czerwca 2015 r.

Przy piśmie nadanym w dniu 12 czerwca 2015 r. (data stempla pocztowego) strona skarżąca przesłała kserokopie skargi kasacyjnej niepoświadczone za zgodność z oryginałem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Stosownie do treści art. 47 § 1 p.p.s.a. do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Braki skargi kasacyjnej polegające na niedołączeniu jej odpisów są brakami formalnymi podlegającymi uzupełnieniu w trybie art. 49 § 1 powołanej ustawy. W myśl tego przepisu jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Stosownie zaś do art. 178 powołanej ustawy wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie przesyłkę zawierającą wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej, nadanej w dniu 23 kwietnia 2015 r., przez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej, poświadczonych za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 ppsa), doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu 11 czerwca 2015 r. - co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 92 akt sadowych).

W odpowiedzi zawodowy pełnomocnik strony skarżącej nadesłał 3 kserokopie skargi kasacyjnej niepoświadczone za zgodność z oryginałem.

Wezwana strona w terminie wyznaczonym przez Sąd nie wykonała zatem zarządzenia z dnia 1 czerwca 2015 r., tj. do dnia 18 czerwca 2015 r. nie nadesłała potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpisów skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze uznać należało, że wezwanie Sądu nie zostało wykonane prawidłowo i na podstawie art. 178 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1