Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Przedsiębiorstwa [...] S. A. w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi [...] Przedsiębiorstwa [...] S. A. w W. na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 9 lutego 2009 r. [...] Przedsiębiorstwo [...] S. A. w W. reprezentowane przez pełnomocnika wniosło za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku o ustalenie, że wysokość nowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona, ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia. Wraz ze skargą skarżąca spółka złożyła również wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. W uzasadnieniu wniosku podniosła, że okolicznością wskazującą na brak winy w uchybieniu terminu jest błędne pouczenie o środku zaskarżenia zawarte w orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...]. Zgodnie z pouczeniem skarżąca Spółka, zachowując 14 - dniowy termin, wniosła sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt [...] Kolegium na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741) przekazało akta sprawy do Sądu Rejonowego dla W. Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2008 r., sygn. akt [...] Sąd Rejonowy odrzucił pozew [...] Przedsiębiorstwa [...] S. A. w W., wskazując stronie - jako właściwą - drogę sądowoadministracyjną. Sąd w uzasadnieniu podkreślił również, że pouczenie zawarte w orzeczeniu Kolegium było oczywiście błędne.

Skarżąca Spółka wskazała ponadto, powołując się na treść art. 112 kpa, że błędne pouczenie co do prawa wniesienia skargi nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia, a zatem stanowi to podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Datę doręczenia postanowienia Sądu Rejonowego z dnia [...] grudnia 2008 r., tj. dzień 2 lutego 2009 r. należy zaś, zdaniem skarżącej uznać za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Uchybienie terminu procesowego ma miejsce w sytuacji, kiedy strona nie dokona czynności procesowej w wyznaczonym dla tej czynności terminie ustawowym lub sądowym. W myśl przepisu art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Bezskuteczność z mocy prawa dotyczy zarówno czynności podjętych po terminie ustawowym, jaki i po terminie sądowym.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 86 i art. 87 powołanej wyżej ustawy uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu, 2) wniosek ten zostanie wniesiony w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin, 4) we wniosku strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, 5) powstaną ujemne dla strony skutki w zakresie postępowania sądowego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze