Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia
Uzasadnienie strona 2/2

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z akt administracyjnych, zaskarżone orzeczenie Kolegium zostało doręczone skarżącej Spółce w dniu 29 kwietnia 2008 r., a więc skarga wniesiona do tutejszego Sądu w dniu 9 lutego 2009 r. r. (data stempla pocztowego), złożona została z uchybieniem trzydziestodniowego terminu wskazanego art. 53 § 1 cytowanej ustawy. Ponieważ wraz ze skargą strona skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do jej złożenia, Sąd w pierwszej kolejności, bez oceny dopuszczalności skargi, rozpoznaje przedmiotowy wniosek.

Rozpoznając wniosek pod kątem spełnienia przesłanek warunkujących przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Sąd uznał, że wniosek ten (nadany w Urzędzie Pocztowym w dniu 9 lutego 2009 r.) został złożony w ustawowym terminie określonym w art. 87 § 1 powołanej ustawy, tj. w terminie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Należy podkreślić, że w orzecznictwie przyjmuje się, iż mylne pouczenie o środkach zaskarżenia stanowi jedną z przyczyn braku winy w uchybieniu terminu, a więc wadliwość pouczenia co do terminu dokonania czynności procesowej jest przesłanką uzasadniającą uwzględnienie wniosku o jego przywrócenie (zob. wyrok NSA z dnia 21 grudnia 2005 r., I OSK 271/05, niepubl.; postanowienie NSA z dnia 27 stycznia 2009 r., I OZ 21/09, niepubl.). Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela to stanowisko. Skoro strona skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia skargi wskutek błędnego pouczenia zawartego w zaskarżonym orzeczeniu Kolegium, to zdaniem Sądu okoliczność ta stanowi podstawę do uznania braku jej winy w przekroczeniu terminu do wniesienia skargi zgodnie z przepisem art. 53 § 1 cytowanej ustawy.

Należy wiec przyjąć, że dzień otrzymania przez stronę skarżącą postanowienia Sądu Rejonowego dla W. z dnia [...] grudnia 2008 r., sygn. akt [...] odrzucającego pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej i wskazującego jako właściwy do rozpatrzenia spraw sąd administracyjny, jest dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu tego postanowienia sąd powszechny jednoznacznie wskazał, że pouczenie zawarte w zaskarżonym orzeczeniu o możliwości wniesienia sprzeciwu było błędne. Jak wynika ze znajdującego się w aktach sądowych pisma Sądu Rejonowego dla W. dnia 14 kwietnia 2009 r. oraz z dołączonej do pisma kserokopii zwrotnego potwierdzenia odbioru, postanowienie Sądu Rejonowego zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej Spółki w dniu

2 lutego 2009 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, Sąd uznał, że strona skarżąca spełniła kumulatywnie wszystkie przesłanki warunkujące przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Z tego względu Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze