Wniosek w przedmiocie umorzenia należności alimentacyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia należności alimentacyjnych postanawia : odrzucić wniosek Z. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 marca 2015 r. oddalił skargę Z. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...].

Pismem z dnia 4 kwietnia 2015 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że ustanowiony z urzędu pełnomocnik nie zajął się należycie jego sprawą. Oświadczył, że podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z pracownikiem Sądu dowiedział się, iż w sprawie odbyła się rozprawa, jednak pełnomocnik z urzędu nie stawił się. Skarżący poinformował, że pismem z dnia 4 kwietnia 2015 r. wystąpił do Okręgowej Rady Adwokackiej o zmianę wyznaczonego pełnomocnika z urzędu. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu skarżący dokonał czynności, do dokonania której terminowi uchybiono, tj. złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Zarządzeniem z dnia 16 kwietnia 2015 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych ww. wniosku o przywrócenie terminu poprzez wskazanie, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, tj. podanie daty w której skarżący dowiedział się, że w sprawie został wydany wyrok, w terminie 7 dni, od daty doręczenia zarządzenia.

W dniu 11 maja 2015 r. (data stempla biura podawczego) do Sądu wpłynęło pismo skarżącego w którym oświadczył, że o wydanym wyroku dowiedział się w dniu

25 marca 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje :

W świetle postanowień zawartych w art. 87 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1270 ze zm.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie cztery przesłanki:

1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu;

2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu;

3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin,

4) strona uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy.

W przedmiotowej sprawie nie została spełniona przesłanka formalna o której mowa w pkt 2, gdyż wniosek o przywrócenie terminu został złożony po upływie siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

W sprawie niniejszej, za dzień ustania przyczyny uchybienia terminu należy uznać, dzień w którym skarżący dowiedział się o wydanym wyroku, tj. dzień

25 marca 2015 r. W związku z powyższym wniosek o przywrócenie uchybionego terminu powinien być wniesiony najpóźniej w dniu 1 kwietnia 2015 r.

Wniosek został wniesiony przez skarżącego dopiero w dniu 7 kwietnia 2015 r. (data stempla urzędu pocztowego) na kopercie zawierającej wniosek o przywrócenie uchybionego terminu. Z tego względu, jako spóźniony na podstawie art. 87 § 1 w zw. z art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podlegał odrzuceniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze