Wniosek w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: - Sędzia WSA Dariusz Chaciński po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi P. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2014 r., nr [...] w przedmiocie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2014 r., nr [...]. Decyzją tą Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia [...] czerwca 2014 r., nr [...], o zmianie wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu P. przysługującego w udziale [...] do nieruchomości [...] położonej w W. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr [...] i nr [...] o łącznej powierzchni [...] ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr [...]. Prezydent w pkt 2 ww. decyzji ustalił opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w wysokości 1 % ceny udziału w nieruchomości w kwocie [...] zł.

W związku z przedmiotową skargą P. wystąpił z wnioskiem o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wskazał, że w sprawie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż wydanie zaskarżonej decyzji spowodowało konieczność zapłaty przez skarżącego - w terminie do dnia [...] marca 2015 r. - opłaty z tytułu trwałego zarządu w zaktualizowanej wysokości. Opłata ta jest wyższa od dotychczasowej opłaty o kwotę [...] zł. Zapłata opłaty w zaktualizowanej wysokości spowoduje konieczność ograniczenia wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność skarżącego, w tym działalność dotyczącą realizacji celów określonych w art. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386), tj. 1) racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych; 2) usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu; 3) zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy; 4) poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności; 5) zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług; 6) działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej; 7) ułatwiania porozumiewania się przez określanie terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania. W takim wypadku, nawet jeśli świadczenie po uchyleniu zaskarżonej decyzji zostanie zwrócone, to niezrealizowanie ustawowych celów działalności skarżącego określonych w wyżej wymienionym przepisie spowoduje niemożliwe do odwrócenia skutki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 61 § 3 zdanie pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej Ppsa), po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie wykonania. Strona zgłaszająca tego rodzaju wniosek powinna przy tym wykazać prawdopodobieństwo wystąpienia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków wykonania aktu o wstrzymanie którego wnosi. Sąd rozpoznając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu nie dokonuje bowiem oceny zasadności skargi.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6071 Trwały zarząd nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda