Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Kosińska po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku T. H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 355/08 oddalającego skargę T. H. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2008 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić wniosek.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 9 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 355/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę T. H. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji.

Odpis nieprawomocnego wyroku z dnia 9 września 2008 r. wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu [...] października 2008 r. co wynika ze znajdującego się w aktach zwrotnego potwierdzenia odbioru.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 355/08 T. H. przyznane zostało prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w W.

Pismem z dnia 7 listopada 2008 r. w/w Rada poinformowała adwokata N. S., że w dniu 5 listopada 2008 r. została ona wyznaczona pełnomocnikiem z urzędu dla T. H. w przedmiotowej sprawie.

W dniu 10 grudnia 2008 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2008 r. udzielone przez T. H. adwokatowi N. S. do reprezentowania go w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 355/08.

W dniu 19 stycznia 2009 r. w/w adwokat zapoznała się z aktami sprawy w czytelni akt tutejszego Sądu, a w dniu 20 stycznia 2009 r. złożyła pismo, w którym stwierdziła, że jej zdaniem udzielone pełnomocnictwo z dnia 28 listopada 2008 r. nie upoważnia jej do wniesienia skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie.

Wobec powyższego Sąd pismem z dnia 28 stycznia 2009 r. poinformował adwokata N. S., że T. H. udzielił jej pełnomocnictwa ogólnego do działania w jego imieniu "przed sądami administracyjnymi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] stycznia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji, która przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie toczy się pod sygnaturą akt I SA/Wa 355/08". Zgodnie natomiast z treścią art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pełnomocnictwo ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępowaniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego jej wniesieniem. Pełnomocnictwo ogólne uprawnia zatem również do sporządzenia, wniesienia i popierania skargi kasacyjnej.

Dnia 2 lutego 2009 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pełnomocnictwo T. H. dla adwokata N. S. do sporządzenia skargi kasacyjnej w sprawie.

W dniu 3 lutego 2009 r. w/w adwokat złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 355/08 wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 w związku z art. 87 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury