Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
Uzasadnienie strona 2/2

Według art. 87 § 1 powołanej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Przy czym stosownie do art. 88 wskazanej ustawy spóźniony wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Jak wynika z akt sprawy odpis nieprawomocnego wyroku z dnia 9 września 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 355/08 wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu [...] października 2008 r., jednak pełnomocnik z urzędu dla T. H. mógł działać w imieniu skarżącego dopiero od chwili udzielenia przez niego pełnomocnictwa czyli od dnia 28 listopada 2008 r.

W dniu 19 stycznia 2009 r. adwokat N. S. zapoznała się z aktami sprawy. Zważyć należy, że w doktrynie przyjęto, iż w wypadku ustanowienia adwokata z urzędu w trybie art. 244 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest dzień, w którym adwokat miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie

Siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia. Jeśli strona jest zastępowania przez pełnomocnika procesowego, termin siedmiodniowy liczy się od daty, gdy pełnomocnik dowiedział się o uchybieniu terminowi i mógł dokonać zamierzonej czynności procesowej, natomiast bez znaczenia dla obliczenia terminu jest data, w której sama strona dowiedziała się o tym i mogła tej czynności dokonać (por. postanowienie SN z 10.09.1971 r., I CZ 138/71, OSPiKA 1972, nr 3, pioz.50).

Należy zatem stwierdzić, że dzień 19 stycznia 2009 r. był dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminowi do wniesienia przez skarżącego skargi kasacyjnej, bowiem w tym dniu pełnomocnik skarżącego miał możność zapoznania się z aktami sprawy i powziął wiadomość, iż nastąpiło uchybienie terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Pismo z dnia 2 lutego 2009 r. zawierające wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w przedmiotowej sprawie pełnomocnik skarżącego wniósł do Sądu w dniu 3 lutego 2009 r. - zgodnie z datownikiem znajdującym się na kopercie nadania (k-134).

Jak wskazano wyżej termin do złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu liczy się od ustania przyczyny uchybienia terminu, a ta ustała niewątpliwie w dniu 19 stycznia 2009 r. Pomimo to wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został złożony dopiero w dniu 3 lutego 2009 r., a zatem po upływie ustawowego siedmiodniowego terminu. Zaznaczyć należy, iż siedmiodniowy termin do złożenia wniosku jest ustawowym terminem procesowym zawitym, którego przekroczenie rodzi ujemne dla strony skutki prawne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 88 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury