Wniosek w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I.H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ze skargi I.H. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] października 2009 r., nr [...] w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 28 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wa 608/12 w sprawie ze skargi I.H. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie wydania z naruszeniem prawa decyzji komunalizacyjnej stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz decyzji Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...].

Odpis powyższego orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącej - adw. Z.K. w dniu 6 sierpnia 2012 r.

Po rozpoznaniu wniosku I.H., postanowieniem z dnia 26 października 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

W dniu 10 grudnia 2012 r. pełnomocnik I.H. - ustanowiony na zasadzie prawa pomocy - adw. M.P. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, załączając do niego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej podniósł, że wyjątkowe okoliczności uniemożliwiły poprzedniemu pełnomocnikowi I.H. wniesienie skargi kasacyjnej. Poprzednio ustanowiony adw. Z.K. przygotował skargę kasacyjną w przedmiotowej sprawie, jednakże nie zdążył już jej podpisać i wnieść do Sądu. Likwidator Kancelarii zmarłego adw. Z.K. - adw. D.L. odmówiła podpisania przygotowanej w sprawie skargi kasacyjnej i poinformowała, że nie ma już realnie możliwości przygotowania i wniesienia nowej skargi.

Jednocześnie wskazał, że w dniu 3 grudnia 2012 r. otrzymał od Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] informację o wyznaczeniu go pełnomocnikiem skarżącej. Natomiast w dniu 10 grudnia 2012 r. zapoznał się z aktami w czytelni Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skoro zatem powyższy wniosek wraz ze skargą kasacyjną złożony został w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia zawiadomienia pełnomocnika o jego ustanowieniu, to stanowi to o braku winy strony w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej dając tym samym podstawę do jego przywrócenia. Stanowisko takie potwierdza również orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), powoływana dalej jako "p.p.s.a." sąd na wniosek strony przywróci uchybiony termin, jeśli niedokonanie w terminie czynności w postępowaniu sądowym nastąpiło bez jej winy. We wniosku należy uprawdopodobnić ponadto okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 P.p.s.a.).

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że wniosek pełnomocnika I.H. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie. Dokonując takiej oceny Sąd miał na względzie przywołane we wniosku okoliczności faktyczne, a mianowicie to, że w dniu 3 grudnia 2012 r. adw. M.P. dowiedział się o wyznaczeniu go pełnomocnikiem dla skarżącej, a następnie, po uprzednim zapoznaniu się z aktami sprawy, w dniu 10 grudnia 2012 r. wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2012 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Zgodnie natomiast z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w wypadku ustanowienia pełnomocnika profesjonalnego w trybie art. 244 p.p.s.a., dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 87 § 1 p.p.s.a.), jest dzień, w którym pełnomocnik ten miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (por. postanowienia: z dnia 8 czerwca 2006 r. sygn. akt I FZ 198/06, z dnia 12 maja 2011 r. sygn. akt II GZ 243/11, czy z dnia 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt I OZ 211/12). Jak już wskazano powyżej w niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej dowiedział się o wyznaczeniu go pełnomocnikiem w dniu 3 grudnia 2012 r., a skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia wniósł przed upływem 30 dni od tej daty.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1