Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Bogdan Wolski po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 653/09 oddalającego skargę A. L. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 27 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. L. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] marca 2009 r., nr [...], utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...], którą stwierdzono nieważność decyzji Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia 1993 r., nr [...], stwierdzającej nabycie przez Miasto i Gminę M. prawa własności nieruchomości położonej w M. przy ul. [...], zapisanej w jednostce rej. nr [...] jako działka nr [...], opisanej w karcie inwentaryzacyjnej nr [...].

Odpis powyższego wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej H. L. w dniu 31 grudnia 2009 r.

Od wymienionego orzeczenia skarga kasacyjna nie została wniesiona, zaś trzydziestodniowy termin do jej wniesienia upłynął w dniu 1 lutego 2010 r.

W dniu 8 stycznia 2010 r. skarżąca wystąpiła do Sądu z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienia adwokata. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 18 stycznia 2010 r. zostało skarżącej przyznane prawo pomocy we wnioskowanym zakresie.

Okręgowa Rada Adwokacka w W. wyznaczyła w dniu 18 lutego 2010 r. adwokata dla skarżącej, który w dniu 23 kwietnia 2010 r. wystąpił do Sądu z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku, dołączając do niego skargę kasacyjną wraz z udzielonym w dniu 16 kwietnia 2010 r. pełnomocnictwem od skarżącej. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik skarżącej podniósł, że przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ustały w dniu, w którym udzielono mu pełnomocnictwa, zatem zachowany został siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Okoliczności podniesione we wniosku o przywrócenie terminu nie zasługują na uwzględnienie, bowiem wniosek o jego przywrócenie jest spóźniony, gdyż wniesiony został po upływie terminu określonego w art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej "p.p.s.a."

Zgodnie z art. 87 §1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Art. 88 p.p.s.a. stanowi, iż spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Sąd rozpoznając wniosek o przywrócenie terminu w pierwszej kolejności obowiązany jest zbadać, czy wniosek ten został złożony z zachowaniem ustawowego terminu. Dopiero stwierdzenie, że wniosek został złożony w terminie, jak również, że spełnia on inne wymogi przewidziane powołaną ustawą, pozwala przystąpić do jego merytorycznego rozpoznania.

W ocenie Sądu przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został wniesiony z uchybieniem terminu określonego w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Wskazać należy, że w przypadku wyznaczenia pełnomocnika z urzędu po upływie trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej określonego w art. 177 p.p.s.a., przyczyna uchybienia terminu do jej wniesienia ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Zatem wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej powinien zostać wniesiony przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu w siedmiodniowym terminie od ustania przyczyny uchybienia terminu, to jest od dnia udzielenia pełnomocnictwa, nie później jednak niż w dniu, w którym upłynęło 30 dni od momentu, kiedy strona dowiedziała się o fakcie jego ustanowienia (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2009 r., I OZ 252/09, niepubl.; postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2009 r., II GZ 8/09, niepubl.).

Strona 1/2