Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku I. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2008 r. sygn. I SA/Wa 687/08 oddalił skargę I. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W.z dnia [...] marca 2008 r., nr [...]. Wyrok Sądu wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 29 sierpnia 2008r.

Prawomocnym postanowieniem referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2008 r. przyznano skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. W dniu 6 listopada 2008 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie zmieniła uprzednio wyznaczonego dla I. M. pełnomocnika z urzędu, wyznaczając w jego miejsce adwokat D. Z.. Wyznaczonemu obecnie pełnomocnikowi skarżąca udzieliła pełnomocnictwa w dniu 24 listopada 2008 r.

Pismem z dnia 1 grudnia 2008r. ustanowiona w sprawie adwokat wniosła w imieniu skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, iż przyczyną uchybienia terminu była konieczność ustanowienia adwokata z urzędu, która to przyczyna ustała w dniu 24 listopada 2008 r., tj. w dniu, w którym najwcześniej z możliwych terminów nastąpiło spotkanie strony z adwokatem wyznaczonym z urzędu. Przy czym ustanowienie pełnomocnika nastąpiło już po upływie ustawowego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W tym stanie rzeczy, zdaniem pełnomocnika, strona skarżąca uchybiła terminowi bez własnej Do wniosku o przywrócenie terminu, pełnomocnik dołączyła skargę kasacyjną od wyroku Sądu z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 powołanej ustawy).

W ocenie Sądu, pełnomocnik skarżącej wykazała brak winy strony w uchybieniu terminu, oraz spełniła pozostałe przesłanki warunkujące jego przywrócenie, wskazane w ww. przepisach.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze