Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na montaż ścianki działowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Lenart po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2007 r., nr [...] w przedmiocie pozwolenia na montaż ścianki działowej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

M. G. pismem z dnia 4 listopada 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu administracyjnego II instancji, skargę na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] października 2007 r., nr [...], którą uchylono decyzję [...] Konserwatora Zabytków (działającego z upoważnienia Prezydenta W.) z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...] pozwalającą M. G. na montaż ścianki działowej w lokalu nr [...] w budynku przy ul. [...] w W. - i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Wezwaniem skutecznie doręczonym (k-10) w dniu 21 stycznia 2008 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia 200,00 (dwieście) złotych tytułem wpisu sądowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uzupełnienia braków skargi upłynął w dniu 28 stycznia 2008 r.

Pomimo upływu zakreślonego przez Sąd terminu M. G. do dnia wydania postanowienia nie uiścił wymaganego wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skoro skarżący prawidłowo wezwany do uzupełnienia braków skargi nie uiścił wymaganego wpisu sądowego w wyznaczonym przez Sąd terminie, to skargę wniesioną przez M. G. należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1