Wniosek w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. S. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 806/09 oddalającego skargę W. S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych postanawia odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracji w Warszawie wyrokiem z dnia 12 października 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 806/09 oddalił skargę W. S. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia na prowadzenie prac adaptacyjnych. Powyższy wyrok stał się prawomocny z dniem 13 listopada 2009 r.

W dniu 18 grudnia 2009 r. skarżący W. S. złożył w Sądzie wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że uchybienie terminu wynikało nie z jego winy. W dniu 11 grudnia 2009 r. zatelefonował do WSA w Warszawie i w rozmowie telefonicznej dowiedział się o zapadłym w dniu 12 października 2009 r. wyroku oddalającym jego skargę. Skarżący podniósł, że w ostatniej przesyłce otrzymanej z Sądu nie było informacji o mającym się odbyć posiedzeniu, w związku z czym nie otrzymał również informacji na temat składania wniosku o uzasadnienie wyroku oddalającego skargę. Wspomniana przesyłka zawierała jedynie odpowiedź organu na jego skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej ppsa., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Stosownie do treści art. 86 i art. 87 ppsa. uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Przywrócenie uchybionego terminu możliwe jest w sytuacji, gdy uchybienie to nie było przez stronę zawinione i może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Na stronie spoczywa obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu, o czym stanowi art. 87 § 2 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Kwestię oceny braku winy ustawodawca pozostawił do uznania sądu. Daje to sądowi możliwość wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, które uzna za istotne, przy uwzględnieniu obiektywnego miernika staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy.

W rozpoznawanej sprawie w ocenie Sądu skarżący nie wykazał braku winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Podnoszona argumentacja, że przyczyną uchybienia terminu był rzekomy brak pisma zawierającego powiadomienie o terminie rozprawy, wraz z pouczeniem o możliwości i trybie wniesienia skargi kasacyjnej, nie stanowi wystarczającej przesłanki uprawdopodobniającej brak winy w uchybieniu terminu.

Strona 1/2