Skarga L. G. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta K. wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SAB/Wa 173/07
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący: Asesor WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi L. G. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta K. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2008 r. sygn. akt I SAB/Wa 173/07 p o s t a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić kwotę 50 (pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu połowy uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przypadku skutecznego cofnięcia skargi postępowanie sądowe ulega umorzeniu (art. 161 § 1 pkt 1 cyt. ustawy).

W dniu 12 maja 2008 r. skarżąca cofnęła skargę na niewykonanie wyroku. Zdaniem Sądu cofnięcie tej skargi jest dopuszczalne.

Z tych względów na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 cyt. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji. O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 tej ustawy.

Strona 1/1