Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. J. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi sprawy ze skargi A. J. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami postanawia: przywrócić termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Skarżąca wnioskiem z dnia 16 lutego 2010 r. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2009 r. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

W uzasadnieniu wniosku skarżąca wskazała, iż od czerwca 2009 r. do końca lipca 2009 r. przebywała na stałe w K. opiekując się chorą matką, która od lat cierpiała na chorobę [...]. W ostatnim czasie stan matki drastycznie się pogorszył i wymagała ona natychmiastowej i stałej opieki - zmarła [...] lipca 2009 r. Skarżąca dodała, że również jej praca wymagała pobytu w K. W K. zamieszkuje sama w związku z tym, pod jej nieobecność nie ma nikogo kto mógłby odebrać jej korespondencję i kim mogłaby wyręczyć się w odebraniu pism procesowych. Ponadto zaabsorbowana stałą opieką nad matką nie była w stanie zająć się innymi sprawami, dlatego dopełnienie czynności procesowej związanej z uiszczeniem wpisu sądowego było niemożliwe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Dla oceny zasadności złożonego przez skarżącą wniosku podstawowego znaczenia nabierają postanowienia art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Nadto, w świetle art. 87 § 1 tejże ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu; zgodnie zaś z § 2 przedmiotowego artykułu w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W pierwszej kolejności należało ocenić czy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu zostało wniesione w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Ponieważ z dokumentów znajdujących się w aktach sprawy wynika zachowanie powyższego terminu, Sąd zobowiązany był rozstrzygnąć merytorycznie w przedmiocie uchybienia terminu na podstawie art. 86 § 1 cytowanej ustawy tj. ocenić czy uchybienie terminowi nie było przez stronę zawinione.

Wobec faktu, iż ustawodawca nie określił w art. 86 § 1 w/w ustawy, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony, Sąd ma możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, które uzna za istotne (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1999 r., I PKN 273/99, publ. OSNAP 2000/20/757). Kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu przez stronę szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając zaś wystąpienie tej przesłanki Sąd powinien przyjąć obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego dbającego o swoje interesy (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 marca 2004 r., FZ 13/04, nie publ.).

Oceniając w sposób kompleksowy okoliczności podniesione w złożonym wniosku jak i charakter prowadzonego postępowania, Sąd uznał, że skarżąca w sposób dostateczny uprawdopodobniła brak winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Choroba matki skarżącej wyłączająca jej normalne funkcjonowanie jak i równoległa niemożliwość skutecznego wyręczenia się inną osobą stanowią w ocenie Sądu okoliczności, o których mowa w art. 87 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W konsekwencji uznania, że wniosek skarżącego zasługuje na uwzględnienie, Sąd w oparciu o art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1