Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 23 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku [...] Przedsiębiorstwa [...] S.A. w W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

W dniu 4 maja 2009 r. [...] Przedsiębiorstwo [...] S.A. w W. wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem organu, skargę na orzeczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest nieuzasadniona, ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia. Wraz ze skargą skarżąca spółka złożyła również wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

W uzasadnieniu wniosku podniosła, że okolicznością wskazującą na brak winy w uchybieniu terminu jest błędne pouczenie o środku zaskarżenia zawarte w orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] kwietnia 2008 r., nr [...]. Zgodnie z pouczeniem skarżąca Spółka, zachowując 14-dniowy termin, wniosła sprzeciw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Pismem z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt [...] organ na podstawie art. 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 115, poz. 741) przekazał akta sprawy do Sądu Rejonowego w W., [...] Wydział Cywilny. Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2009 r., sygn. akt [...] Sąd Rejonowy odrzucił pozew [...] Przedsiębiorstwa [...] S.A. w W., wskazując jako właściwy do rozpoznania niniejszej sprawy sąd administracyjny. Sąd w uzasadnieniu podkreślił również, że pouczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. co do sposobu zaskarżenia orzeczenia było błędne.

Skarżąca Spółka wskazała ponadto, powołując się na treść art. 112 kpa, że błędne pouczenie co do prawa wniesienia skargi nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia, a zatem stanowi to podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Datę doręczenia postanowienia Sądu Rejonowego z dnia [...] kwietnia 2009 r., tj. dzień 27 kwietnia 2009 r. należy zaś, zdaniem skarżącej, uznać za dzień, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu.

Pismem z dnia 23 czerwca 2009 r., a następnie pismem z dnia 6 sierpnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił się do Sądu Rejonowego w W., [...] Wydział Cywilny o nadesłanie informacji, w jakiej dacie [...] Przedsiębiorstwo [...] S.A. w W. otrzymało postanowienie z dnia [...] kwietnia 2009 r. W odpowiedzi podano, że wobec braku w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, odpis przedmiotowego orzeczenia został ponownie przesłany pełnomocnikowi powoda w dniu 17 września 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle postanowień zawartych w art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "P.p.s.a.") uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu dokonując jednocześnie czynności, dla której określony był termin, we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze