Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Rzymskokatolickiej Parafii [...] w B. na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione postanawia odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uzasadnienie

W dniu 21 maja 2009 r. (data stempla pocztowego) Rzymskokatolicka Parafia [...] w B. wniosła za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2009 r., [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione. Powyższa skarga został podpisana przez pełnomocnika C. T.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru, zaskarżone postanowienie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w postępowaniu administracyjnym C. T. w dniu 20 kwietnia 2009 r.

Z uwagi na brak pełnomocnictwa procesowego dla C. T. do wstępowania w imieniu skarżącej Parafii przed sądami administracyjnymi, zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału I z dnia 15 czerwca 2009 r. wezwano w/w do usunięcia powyższego braku formalnego skargi w terminie siedmiu dni pod rygorem jej odrzucenia, pouczając jednocześnie o treści art. 35 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przedmiotowe wezwanie zostało skutecznie doręczone adresatowi w dniu 22 czerwca 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-17). Do dnia wydania niniejszego postanowienia C. T. nie wykonał wezwania Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Natomiast w myśl art. 58 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Mając na względzie cytowane wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż termin do wniesienia skargi na przedmiotowe postanowienie dla Rzymskokatolickiej Parafii [...] w B. upłynął w dniu 20 maja 2009 r. Zatem skargę nadaną w urzędzie pocztowym w dniu 21 maja 2009 r. należało uznać za wniesioną po upływie ustawowego trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Ponadto, Sąd zauważa, że wnoszący skargę w imieniu Parafii nie nadesłał w wyznaczonym terminie pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania strony skarżącej przed sądami administracyjnymi (termin do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi upłynął w dniu 29 czerwca 2009 r.).

Wobec powyższego, Sąd odrzucił skargę Rzymskokatolickiej Parafii [...] w B. na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6281 Regulacje spraw majątkowych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi