Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na pismo
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym przewodniczący Sędzia WSA Gabriela Nowak po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W.K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W.K. na pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] września 2007 r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na pismo postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 września 2009 r. sygn. I SA/Wa 913/09 odrzucił skargę W.K. na pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] września 2007 r., nr [...]. Postanowienie Sądu wraz z uzasadnieniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 września 2009 r.

Prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 20 listopada 2009 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. W.K. wyznaczonemu przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. radcy prawnemu L.J. udzielił stosownego pełnomocnictwa pismem opatrzonym datą 31 grudnia 2009 r.

W dniu 13 stycznia 2010 r. pełnomocnik skarżącego wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej podnosząc, iż pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie informujące ją o tym, że została wyznaczona na pełnomocnika otrzymała w dniu 4 stycznia 2010 r. Pełnomocnictwo od W.K. otrzymała zaś w dniu 6 stycznia 2010 r. W związku z powyższym w jej ocenie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest uzasadniony, gdyż uchybienie terminu nie było przez skarżącego zawinione. Do wniosku pełnomocnik załączyła sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od postanowienia Sądu z dnia 3 września 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 powołanej ustawy).

W ocenie Sądu, pełnomocnik skarżącego wykazała brak winy strony w uchybieniu terminu oraz spełniła pozostałe przesłanki warunkujące jego przywrócenie, wskazane w ww. przepisach. Bezsporne jest bowiem, że do czasu ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, skarżący nie mógł skutecznie wnieść skargi kasacyjnej. Zachowany również został siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. do złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Rozpoczął on bowiem swój bieg od dnia doręczenia pełnomocnikowi pełnomocnictwa, co miało miejsce w dniu 6 stycznia 2010 r., zaś wniosek o przywrócenie uchybionego terminu nadany został w urzędzie pocztowym w dniu 13 stycznia 2010 r.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 86 § 1 powołanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów