Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na pismo
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Skiba (spr.) po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku W. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi W. K. na pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na pismo postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 września 2009 r. sygn. I SA/Wa 914/09 odrzucił skargę W. K. na pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia [...] maja 2009 r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzi na pismo. Postanowienie Sądu wraz z uzasadnieniem zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 września 2009 r.

Prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 16 listopada 2009 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego. W. K. wyznaczonemu przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w W. radcy prawnemu P. S. udzielił stosownego pełnomocnictwa w dniu 28 grudnia 2009 r. Jednakże pismo zawierające pełnomocnictwo dla ww. radcy prawnego skarżący przesłał bezpośrednio do Sądu (data wpływu 4 stycznia 2010 r.).

W dniu 1 lutego 2010 r. ustanowiony w sprawie radca prawny wniósł w imieniu skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, iż o tym, że został wyznaczony na pełnomocnika został poinformowany pismem Okręgowej Izby Radców Prawnych w W., które odebrał w dniu 31 grudnia 2009 r. W dniu 1 lutego 2010 r. zapoznał się on z aktami sprawy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, co potwierdza adnotacja pracownika Sądu. Mając zaś na względzie to, że skarga kasacyjna od postanowienia Sądu z dnia 3 września 2009 r. winna być sporządzona przez radcę prawnego lub adwokata, skarżący do czasu ustanowienia pełnomocnika z urzędu i zapoznania się przez niego z aktami sprawy, z przyczyn oczywiście przez siebie niezawinionych, nie mógł wnieść skargi kasacyjnej. Tym samym zdaniem pełnomocnika, wniosek o przywrócenie uchybionego terminu jest uzasadniony. Do wniosku pełnomocnik załączył sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od postanowienia Sądu z dnia 3 września 2009 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., powoływana dalej jako "P.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 P.p.s.a.).

W ocenie Sądu, pełnomocnik skarżącego wykazał brak winy strony w uchybieniu terminu, oraz spełnił pozostałe przesłanki warunkujące jego przywrócenie, wskazane w ww. przepisach. Bezsporne jest bowiem, że do czasu ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika, skarżący nie mógł skutecznie wnieść skargi kasacyjnej. Zachowany również został siedmiodniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 P.p.s.a. do złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Rozpoczął on bowiem swój bieg w dniu, w którym pełnomocnik mógł się dowiedzieć o tym, że zostało mu przez skarżącego (z którym kontakt jest znacznie utrudniony) udzielone stosowne pełnomocnictwo, co w realiach niniejszej sprawy nastąpiło dopiero w dacie zapoznania się przez pełnomocnika z aktami sprawy w dniu 1 lutego 2010 r. Skarżący bowiem, jak wynika z akt, przesłał to pełnomocnictwo bezpośrednio do Sądu nie informując pełnomocnika o tym fakcie.

W tej sytuacji Sąd, na podstawie art. 86 § 1 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Rady Ministrów