Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. W. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi D. W. i J. W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej postanawia odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę D. W. i J. W. W uzasadnieniu swojego stanowiska podniósł, że w ustawowym terminie skarżące nie usunęły braków formalnych skargi przez nadesłanie czterech egzemplarzy skargi.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. skarżąca D. W. złożyła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie czterech egzemplarzy skargi. We wniosku o przywrócenie terminu podniosła, że w dniu 5 lipca 2008 r. doznała zawału serca i przebywała na oddziale intensywnej opieki medycznej do dnia 8 lipca 2008 r. Wobec czego uchybienie terminu nastąpiło bez jej winy. Do przedmiotowego wniosku skarżąca załączyła zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż w w/w okresie doznała zawału serca, co uniemożliwiało jej uzupełnienie braków formalnych skargi oraz oświadczenie J. W.

Z treści oświadczenia J. W. wynika, że w dniu 7 lipca 2008 r. zostały skutecznie doręczone jej wezwania do uiszczenia wpisu sądowego oraz wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi przez nadesłanie czterech egzemplarzy skargi z pouczeniami, że nadesłanie odpisów skargi przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z tego obowiązku, adresowane do niej i do D W. Ponadto J. W. dodała, że przeoczyła wezwanie do nadesłania czterech odpisów skargi. Nie poinformowała D. W. po powrocie ze szpitala o doręczonej dla niej przesyłce sądowej, bowiem w jej przekonaniu wykonała wszystkie ciążące na nich obowiązkach umożliwiających merytoryczne rozpatrzenie skargi. Jednocześnie strona nadesłała cztery egzemplarze skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle postanowień zawartych w art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) dale zwanej p.p.s.a., uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: 1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; 2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; 3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin; 4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; 5) powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2).

Kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowych. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, czyli gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez zainteresowanego zalicza się, np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar(B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1996, str. 296).

Strona 1/2