Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej
Uzasadnienie strona 2/2

Tak więc nagła choroba nie jest potwierdzeniem braku winy zainteresowanego w uchybieniu terminu. Nie wyklucza bowiem ona możliwości dokonania czynności procesowej i nadania pisma przez pocztę, przez domownika. Ta kwestia została już wyjaśniona w orzecznictwie NSA (m. in. w postanowieniu z dnia 16 stycznia 2008 r. sygn. akt I OZ 1004/07)

Z akt sprawy wynika, że skargę wniosła D. W. i J. W. J. W. skutecznie odebrała wezwanie do uiszczenia wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi również w imieniu D. W. wraz z pouczeniem, że nadesłanie odpisów skargi i uiszczenie wpisu przez któregokolwiek ze skarżących zwalnia pozostałe osoby z tego obowiązku. Ponadto skarżące zamieszkują pod tym samym adresem, co oznacza, że J. W. jest domownikiem D. W. Należy przy tym zauważyć, że J. W. na skutek wezwania doręczonego w jednej kopercie z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych skargi uiściła wpis sądowy od skargi, natomiast jak sama oświadczyła w piśmie z dnia 19 sierpnia 2008 r. (k.47) przeoczyła wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Tym samym można przyjąć, że wnioskodawczyni mogła dokonać czynności procesowej i nadania pisma przez pocztę, przez domownika, który jest jednocześnie w niniejszej sprawie stroną skarżącą, która była solidarnie wezwana z D. W. do uiszczenia wpisu sądowego oraz uzupełnienia braków formalnych skargi.

Z tego też względu Sąd na podstawie art. 86 § 1 i 87 § 2 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił, jak w sentencji.

Strona 2/2