Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku L.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi L.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

L.S. pismem z dnia 13 grudnia 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego. Przedmiotowa skarga zarejestrowana została pod sygn. akt I SA/Wa 50/08.

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 50/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wskazaną skargę podnosząc, że wniesiona ona została z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Odpis nieprawomocnego postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczony został skarżącemu w dniu 28 stycznia 2008 r.

W tej sytuacji L.S. wnioskiem z dnia 31 stycznia 2008 r. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 6 lutego 2008 r., wydanym przez referendarza sądowego, przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu. Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej w W. na pełnomocnika skarżącego wyznaczony został adwokat A.K.

Ustanowiony z urzędu pełnomocnik pismem z dnia 10 kwietnia 2008 r. zgłosił swój udział w sprawie oraz nadesłał pełnomocnictwo procesowe z dnia 9 kwietnia 2008 r. udzielone mu przez L.S..

Z kolei w dniu 21 kwietnia 2008 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie stawił się adwokat P.P. z substytucji adwokata A.K., celem przejrzenia akt sądowych sprawy I SA/Wa 50/08.

Następnie w dniu 26 czerwca 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga L.S., nadana listem poleconym w dniu 27 maja 2008 r., na wskazaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] sierpnia 2006 r., nr [...] wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Przedmiotowa skarga, sporządzona przez pełnomocnika adwokata A.K., zarejestrowana została pod sygn. akt I SA/Wa 957/08.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wskazano, że w okresie awizowania przesyłki zawierającej decyzję z dnia [...] sierpnia 2006 r. skarżący przebywał w szpitalu i z tej przyczyny nie mógł odebrać przesyłki oraz skorzystać z możliwości wniesienia skargi do Sądu. Podniesiono, że we wcześniej złożonej skardze L.S. nie zamieścił wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia, co wobec złożenia skargi po upływie terminu, skutkowało jej odrzuceniem. O możliwości wniesienia skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu skarżący dowiedział się dopiero z przekazanej mu opinii o braku podstaw do zaskarżenia postanowienia z dnia 17 stycznia 2008 r.

Pełnomocnik zaznaczył, że przedmiotową skargę sporządził i wniósł w imieniu skarżącego w ustawowym terminie siedmiu dni od powzięcia przez niego wiadomości o możliwości złożenia skargi wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu i w tym też dniu doszło do udzielenia pełnomocnictwa do zaskarżenia decyzji z dnia 10 sierpnia 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze