Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2009 r
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska (sprawozdawca), Sędziowie: Sędzia NSA Lidia Błystak, Sędzia WSA Tomasz Świetlikowski, Protokolant: Małgorzata Jakubiak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2012 r. sprawy ze skargi H. D. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] września 2011 r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2009 r postanawia: zawiesić postępowanie z urzędu.

Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. uchylił decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w L. z [...] czerwca 2011 r. nr [...] i określi H. D. zobowiązanie w podatku akcyzowym za sierpień 2009 r. w kwocie 18.453 zł. Uchylenie decyzji spowodowane było błędnym ustaleniem podstawy opodatkowania, a w konsekwencji zawyżeniem wysokości zobowiązania w podatku akcyzowym. Organ odwoławczy podzielił natomiast pogląd organu I instancji, że dokonując sprzedaży oleju napędowego do celów opałowych podatnik obowiązany był do zastosowania stawki akcyzy przewidzianej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 ze zm. - dalej: u.p.a.), przedstawione bowiem oświadczenia nabywców oleju o jego przeznaczeniu na cele opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 u.p.a., oraz sporządzone i przekazane przez podatnika Naczelnikowi Urzędu Celnego zestawienia, o których mowa w art. 89 ust. 14 u.p.a., są niekompletne, tj. nie zawierają wszystkich wymaganych przez prawo elementów, określonych - odpowiednio - w ust. 6 i ust. 15 art. 89 u.p.a.

W skardze na decyzję Dyrektora Izby Celnej, strona zarzuciła naruszenie art. 89 ust. 5-15 u.p.a. Wniosła o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym celem dokonania wykładni art. 89 ust. 5 - 15 u.p.a. oraz - ewentualnie - o zawieszenie postępowania do czasu uzyskania odpowiedzi na pytanie prawne z 21 czerwca 2011 r., skierowane do Trybunału Konstytucyjnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku (sygn. akt I SA/Bk 99/11).

W odpowiedzi na skargę, organ celny wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2011 r. (sygn. akt I SA/Bk 99/11, publ.: orzeczenia.nsa.gov.pl), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: "Czy art. 89 ust. 5 i ust. 16 ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r., Nr 3, poz. 11 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2.04.1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.) w zakresie, w jakim dopuszcza zastosowanie stawki akcyzy określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku, gdy oświadczenia, o których mowa w art. 89 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym zawierają wady nieistotne z punktu widzenia ustalenia tożsamości nabywcy oraz przeznaczenia wyrobu energetycznego?" Natomiast postanowieniem z 5 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Wr 1184/11, publ.: j/w) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym: "Czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) w zakresie, w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne - olej opałowy - określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym?"

Na mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. W ocenie składu orzekającego w niniejszej sprawie - wyrażone w odpowiedzi na przywołane wyżej pytania prawne - stanowisko Trybunału Konstytucyjnego pozwoli wyjaśnić pojawiające się na omawianym gruncie poważne wątpliwości prawne, a tym samym będzie miało wpływ na treść wyroku.

Wobec powyższego, w niniejszej sprawie uzasadnione jest zwieszenie postępowania z urzędu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny ww. pytań prawnych.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6111 Podatek akcyzowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej