Wniosek w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2011 r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dagmara Dominik - Ogińska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych sprawy ze skargi A Sp. z o. o. w upadłości układowej z/s w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku od gier za lipiec 2011 r. postanawia: odmówić zmiany postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 listopada 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1654/13 odmawiającego skarżącej przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Prawomocnym obecnie postanowieniem z dnia 18 listopada 2013 r. tut. Sąd odmówił skarżącej spółce przyznania prawa pomocy, obejmującego zwolnienie od kosztów sądowych. W dniu 11 sierpnia 2014 r. strona nadała w Urzędzie Pocztowym kolejny wniosek na urzędowym formularzu PPPr. Wniosek zawierał tożsame uzasadnienie z uzasadnieniem wniosku rozpoznanego w dniu 18 listopada 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Skarżąca we wniosku nadanym w dniu 11 sierpnia 2014 r. (k. 142 akt sądowoadministracyjnych) nie wskazała nowych okoliczności, które zaistniały w sprawie. Uzasadnienie nowego wniosku stanowi kopię uprzedniego wniosku (k. 32 akt sądowoadministracyjnych). Z przedłożonych obecnie deklaracji VAT-7 wynika, że spółka nadal prowadzi działalność gospodarczą znacznych rozmiarów. Jedyną zmianą, która wynika z kolejnego wniosku złożonego na formularzu PPPr, jest relatywnie do całości nieznacznie wyższa niż uprzednio, kwota zabezpieczona przez zajęcie rachunków bankowych skarżącej. Zmiana taka nie świadczy o pogorszeniu sytuacji ekonomicznej strony, która uniemożliwiłaby skarżącej poniesienie kosztów w sprawie (na obecnym etapie postępowania wpisu od skargi kasacyjnej na postanowienie tut. Sądu z dnia 21 maja 2014 r. o odrzuceniu skargi - w kwocie 214 zł), a tym samym zmianę prawomocnego postanowienia z dnia 18 listopada 2013r. o odmowie przyznania prawa pomocy.

Z uwagi na brak zaistnienia nowych okoliczności w sprawie, Sąd na podstawie art. 165 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1