Sprawa ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w B. na Naczelnika D. Urzędu Skarbowego we W. w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...] postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia [...] r. skarżąca A S.A. w B., wniosła skargę na niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. z dnia [...] r. o sygn. akt [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2000 r.

Uzasadniając żądanie pełnomocnik skarżącej wskazał, że wskutek uchylenia przez Sąd decyzji podatkowych obydwu instancji nastąpił po stronie organów podatkowych - Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Dyrektora Izby Skarbowej -obowiązek wykonania przywołanego wyroku. Obowiązek ten w ocenie skarżącej toczy się równolegle na dwóch płaszczyznach, z których pierwszą jest kwestia wymiaru podatku oraz prowadzonego w tym celu postępowania, drugą zaś wykonanie zobowiązania, a ściślej regulacji wzajemnych należności pomiędzy podatnikiem a Skarbem Państwa.

Powołując treść art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej strona podniosła, że organem zobowiązanym do wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we W. w części określenia w formie postanowienia wysokości nadpłaty oraz dokonania jej zwrotu jest Naczelnik D. Urzędu Skarbowego we W. Strona podkreśliła, że dokonanie tych czynności jest niezbędne z punktu widzenia wykonania wyroku.

Skarżąca dodała również, iż podejmowała działania zmierzające do wykonania wyroku przez organy podatkowe poprzez złożenie wniosku o określenie i zwrot nadpłaty oraz ponaglenia, jednak czynności te nie odniosły oczekiwanego przez stronę skutku.

W odpowiedzi na skargę z dnia 28 listopada 2009 r. Naczelnik D. Urzędu Skarbowego we W. wniósł o jej odrzucenie, a w przypadku nieuwzględnienia przez Sąd powyższego wniosku - o oddalenie skargi. Organ dowodził, iż w zawisłej sprawie nie wystąpiły podnoszone przez skarżącą przesłanki unormowane w treści art. 154 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej zwana: p.p.s.a.), gdyż charakter sprawy w której zapadł wyrok, tj. określenie zobowiązania podatkowego, w której to Sąd nie poruszał kwestii istnienia nadpłaty, nie pozwala na formułowanie wniosków w tym zakresie. Nie można - zdaniem organu - w trybie art. 154 § 2 p.p.s.a. oczekiwać formułowania orzeczeń w zakresie sprawy, która pozostaje odrębną od przedmiotu rozstrzygnięcia, objętego wyrokiem Sądu, a nadto może być przedmiotem odrębnego rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zakres kontroli sprawowanej przez wojewódzkie sądy administracyjne określa ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), stanowiąc w przepisie art. 1 § 2, że sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem jej zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Przedmiotem rozpoznawanej skargi jest zarzut niewykonania przez organy podatkowe wyroku sądu uwzględniającego skargę skarżącej i uchylającego decyzje organów obydwu instancji.

Strona 1/3