Wniosek w przedmiocie określenia wysokości poniesionej straty w podatku od osób prawnych za okres od 1 października 2000 r. do 30 września 2001r.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA del. do WSA - Halina Betta po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku A sp. z o. o. w P. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w L. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie określenia wysokości poniesionej straty w podatku od osób prawnych za okres od 1 października 2000 r. do 30 września 2001r. postanawia: 1. odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi; 2. odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 97 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). Z treści przywołanych wyżej regulacji wynika, iż poczynając od dnia 1 stycznia 2004 r. do tzw. "spraw starych" będzie stosowało się "nowe przepisy" z wyłączeniem obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003 r. przepisów o wpisie i innych kosztach sądowych.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca spółka w dniu [...] złożyła skargę na oznaczoną wyżej decyzję. Po otrzymaniu odpowiedzi na skargę w dniu [...], w której wskazano, że skarga wniesiona została do Sądu z uchybieniem terminu, strona skarżąca w dniu [...] złożyła wniosek o przywróceniu jej terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wniosku strona skarżąca podniosła, że ochroniarz Spółki odebrał zaskarżoną decyzję w dniu [...] w późnych godzinach popołudniowych lecz z uwagi na to, iż dni [...],[...] i [...] były dniami wolnymi od pracy przesyłkę tę przekazał do sekretariatu spółki dopiero w dniu [...] i taką datą wpływu decyzja została ostemplowana.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Przepisy art. 86 i 87 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na jego brak winy w uchybieniu terminu, wniosek o przywrócenie zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony.

Jako kryterium przy ocenie winy w uchybieniu terminu procesowego przyjmuje się obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy. Negatywnie z tego punktu widzenia oceniane jest choćby lekkie niedbalstwo (zob. wyrok NSA z dnia 22 maja 1997 r., sygn. akt SA/Sz 630/96). Jak podniósł w wyroku z dnia 12 kwietnia 2002 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 1676/99 POP 2002/6/148) nie tylko wina podatnika, lecz również innych osób- w tym pełnomocnika, gdy pełnomocnik reprezentuje stronę w postępowaniu, czy pracownika- wyłącza możliwość przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Podmiot gospodarczy powinien tak zorganizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa, by nie dochodziło do uchybienia terminu (zob. wyrok NSA z dnia 3 sierpnia 1995 r., SA/Łd 1009/95). Wskazane przez skarżąca spółkę we wniosku o przywrócenie terminu okoliczności nie uprawdopodabniają, iż do uchybienia terminu doszło z przyczyn od strony niezależnych, bowiem ściśle z pojęciem winy wiąże się kwestia wadliwie zorganizowanej pracy w przedsiębiorstwie i brak profesjonalizmu zatrudnionego tam personelu. Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia skargi skutkuje- na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - odrzuceniem skargi. W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej