Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza J. W. w przedmiocie niewydania decyzji w przedmiocie umorzenie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości
Uzasadnienie strona 2/2

Dopiero po wyczerpaniu środków odwoławczych, a zatem po skorzystaniu przez stronę z tego instrumentu zwalczania uchybień organów, na etapie procedowania przed tymi organami, możliwe jest skuteczne - o ile spełnione zostaną inne wymogi formalne - wniesienie skargi do sądu administracyjnego i rozpoczęcie toku postępowania sądowoadministracyjnego.

Bezczynność organu powinna być zatem zwalczana dostępnym, przewidzianym w Ordynacji podatkowej środkiem w postaci ponaglenia, którego wniesienie (poza reakcją organu lub upływem czasu) warunkowało dopuszczalność przeniesienia sprawy do toku postępowania sądowoadministracyjnego. W aktach sprawy brak jest jednak ponaglenia. Jednocześnie mimo wezwania Sądu skarżący nie wskazali czy takie ponaglenie wnieśli.

W niniejszej sprawie skarżący wystąpili ze skargą na bezczynność Burmistrza J. W. działającego jako organ podatkowy I instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W ocenie Sądu jej rozpatrzenie nie jest możliwe, bowiem prowadziłoby do zastąpienia toku postępowania w sprawie bezczynności organu II instancji - postępowaniem sądowoaministracyjnym. Takie rozwiązanie nie znajduje prawnego uzasadnienia, bowiem sądowoadministracyjny tryb zwalczania bezczynności organu nie jest ani trybem konkurencyjnym w stosunku do drugoinstancyjnego trybu zwalczania bezczynności przez organem administracyjnym, ani trybem substytucyjnym, który mógłby procedowanie przez organem II instancji zastąpić.

Przeciwnie - wniesienie skargi na bezczynność do sądu administracyjnego ma na celu kontrolę poczynań organów, których bezczynność jest zaskarżona do sądu administracyjnego w granicach tej skargi, a zatem w odniesieniu do działań obu instancji organów właściwych w sprawie objętej skargą.

Z powyższego wynika, że skarga inicjująca niniejsze postępowanie sądowe została wniesiona na bezczynność organu I insatncji, tj. Burmistrza J. W. o przedwcześnie i jako taka - jest skargą niedopuszczalną.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Strona 2/2