Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Apostolidis po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. M. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda [...] wniósł o jej odrzucenie wobec jej niedopuszczlaności.

Zarządzeniem z dnia 19 marca 2015 r. M. W. został wezwany do wskazania, czy przed wniesieniem skargi został wyczerpany tryb zaskarżenia uregulowany w art. 37 k.p.a.

W odpowiedzi na ww. zarządzenie M. W. wskazał, że złożył wniosek i monit.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t.Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie m. in. w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekle prowadzone postępowanie w przypadkach określonych w pkt 1-4a art. 3 § 2 p.p.s.a., ale też z mocy art. 52 § 2 p.p.s.a, ograniczona - do skarg wniesionych po wyczerpaniu środków zaskarżenia, a zatem na rozstrzygnięcie podjęte w sprawie administracyjnej, przez organ drugiej instancji.

Zgodnie z treścią art. 37 § 1 k.p.a. na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli takiego organu nie ma - wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że skarżący przed wniesieniem niniejszej skargi nie wyczerpał środków zaskarżenia wynikających z treści art. 37 § 1 k.p.a. Zarządzeniem z dnia 19 marca 2015 r. skarżący został wezwany do wskazania, czy przed wniesieniem skargi wyczerpał tryb wskazany w art. 37 § 1 k.p.a., w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało odebrane w dniu 1 kwietnia 2015 r. i pomimo upływu terminu skarżac nie przedłożył dokumentu wskazującego na złożenie zażalenia na nierozpoznanie sprawy w terminie, co czyni jej skargę niedopuszczalną. Należy wskazać, że złożone w postępowaniu administracyjnym monity nie mogą zostać uznane za wyczerpanie ww. trybu, albowiem z ich treści wynika jednoznacznie, że skarżący domaga się jedynie poinformowania o stanie sprawy na podstawie art. 35 i 36 k.p.a.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne. Do przyczyn tych zalicza się m.in. sytuację, gdy skarga została wniesiona bez uprzedniego wyczerpania zaskarżenia na drodze administracyjnej. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem i odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
659
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda