Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Mirosław Gdesz po rozpoznaniu w dniu 23 września 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie

Pismem z dnia 5 czerwca 2010 r. (uzupełnionym pismem z dnia 11 sierpnia 2010 r.) J. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego oraz zasiłku w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jak wynika z uzasadnienia skargi wypłaty ww. zasiłków skarżąca domagała się za okres od miesiąca lutego 2010 r.

W odpowiedzi na skargę organ poinformował Sąd, że decyzją z dnia [...] września 2008r. nr [...] skarżącej przyznany został na okres od [...] października 2008 r. do dnia [...] lutego 2010r. zasiłek stały oraz zasiłek w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] Burmistrz Miasta S. przyznał skarżącej zasiłek stały oraz zasiłek w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne na okres od [...] marca 2010 r. do dnia [...] maja 2012r.

Jednocześnie organ wskazał, że w dniu 2 lutego 2010 r. dokonano przelewu na konto skarżącej tytułem wypłaty zasiłku stałego za miesiąc luty 2010 r. Opłacona została również składka na ubezpieczenie społeczne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

zgodnie z art. 161 §1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ) - dalej Ppsa, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli stało się ono bezprzedmiotowe.

W niniejszej sprawie skarżąca złożyła skargę na bezczynność Burmistrza Miasta S. w związku z niewydaniem decyzji w przedmiocie przyznania zasiłku stałego oraz zasiłku w formie składek na ubezpieczenie zdrowotne od miesiąca lutego 2010r.

Jak wynika z akt sprawy, decyzją z dnia [...] września 2008r. nr [...] skarżącej przyznany został na okres od [...] października 2008 r. do dnia [...] lutego 2010r. zasiłek stały oraz zasiłek w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały skarżącej wypłacone.

Również decyzją z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] Burmistrz Miasta S. przyznał skarżącej zasiłek stały oraz zasiłek w formie składek na ubezpieczenia zdrowotne na okres od [...] marca 2010 r. do dnia [...] maja 2012r.

Dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego wskazać należy, że w sprawach dotyczących bezczynności organu przedmiotem zaskarżenia może być jedynie brak nakazanego prawem działania organu w procesie podejmowania decyzji, postanowień oraz innych aktów lub czynności (art. 3 § 2 pkt 8 Ppsa).

Podkreślić również należy, że w sprawach ze skargi na bezczynność organów administracji publicznej Sąd orzeka według stanu prawnego i faktycznego istniejącego w dacie orzekania. W świetle powyższego rozpatrywanie skargi na bezczynność w sytuacji, gdy organ wydał akt, czyni postępowanie bezprzedmiotowym. Sąd bowiem, skoro organ w bezczynności już nie pozostawał, nie może zastosować trybu przewidzianego w art. 149 Ppsa, tj. w przypadku uznania zasadności skargi zobowiązać organ do wydania w zakreślonym terminie decyzji w sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 Ppsa, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta