Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt I SA/Go 266/14 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Jacek Brolik, Sędzia NSA Bogdan Lubiński, po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi M. B. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie o sygn. akt I SA/Go 266/14 w sprawie ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. z dnia 9 stycznia 2012 r., nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia oddalić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie z dnia 27 marca 2015 r. M. B. wniósł skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowoadministracyjnym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Skarżący wniósł o stwierdzenie przewlekłości w działaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w toku postępowania I SA/Go 226/14, w zakresie w jakim Sąd nie był w stanie od dnia 11 czerwca 2014 r. do dnia 17 mara 2015 r., tj. przez okres dziewięciu miesięcy wydać prawidłowego rozstrzygnięcia w zakresie zwrotu kosztów tegoż postępowania, narażając przy tym skarżącego na szkodę w postaci obowiązku ponoszenia zbędnych kosztów, których zwrotu nie może się domagać, przyznanie na rzecz skarżącego kwoty 20 000 zł oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżący wskazał, że o zwłoce w tym postępowaniu można mówić w kontekście nieprawidłowości podejmowanych w nim rozstrzygnięć, na każdym jego etapie. Dokonując szczegółowego opisu sprawy i podejmowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnięć skarżący wskazał, że wadliwe rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie kosztów postępowania sądowego zmusiły skarżącego do dwukrotnego występowania ze środkami ochrony prawnej, a dopiero po upływie dziewięciu miesięcy zapadło pierwsze prawidłowe rozstrzygnięcie - postanowienie z dnia 17 marca 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest nieuzasadniona i z tego względu podlega oddaleniu.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r., Dz. U. Nr 179, poz. 1843 ze zm., dalej: ustawa). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że jest ona nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także charakter sprawy, zachowanie stron, a w szczególności strony, która zarzucała przewlekłość postępowania.

Analiza akt rozpoznawanej sprawy prowadzi do przekonania, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim (a nie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - jak błędnie wskazano w petitum skargi) prowadząc postępowanie sądowe w zakresie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie I SA/Go 266/14 nie naruszył prawa skarżącego do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W dniu 27 czerwca 2014 r. skarżący wniósł zażalenie na zawarte w punkcie drugim wyroku z dnia 11 czerwca 2014 r. postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania. W wyniku rozpoznania zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 października 2014 r., II FZ 1585/14, uchylił wskazane postanowienie i przekazał sprawę WSA do ponownego rozpoznania. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że uchylone orzeczenie nie zawierało argumentacji przemawiającej za zasądzeniem kosztów w przyjętej wysokości. W wyniku ponownego rozpoznania wniosku o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał w dniu 2 grudnia 2014 r. postanowienie, którym zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze na rzecz skarżącego kwotę 10 594 zł. Na powyższe postanowienie zażalenia złożyły obie strony postępowania. Postanowieniem z 25 lutego 2015 r., II FZ 65/15, Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Sąd argumentował, że stronie należny był zwrot kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw zarówno w postępowaniu pierwotnym, jak i wznowieniowym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 17 794 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wskazane postanowienie nie jest prawomocne.

Strona 1/2