Skarga F. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 946/07 ze skargi na decyzję SKO w G. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Zbigniew Kmieciak Sędzia NSA Antoni Hanusz po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi F. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 946/07 ze skargi F. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 18 września 2007 r., nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2007 r. postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 12 października 2007 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Samorządowego Kolegium w G. skarga F.R. na decyzję tego organu z dnia 18 września 2007 r.

W dniu 22 października 2007 r. doręczono stronie skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi oraz odpis odpowiedzi na skargę. W dniu 26 października 2007 r. skarżący dokonał wpłaty wpisu, zaś 12 listopada 2007 r. wyznaczono termin posiedzenia sądowego. Zarządzeniem z dnia 18 stycznia 2008 r. Przewodniczący Wydziału wyznaczył termin rozprawy na dzień 19 lutego 2008 r., o czym powiadomiono skarżącego i Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jak wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru, F. R. otrzymał zawiadomienie o rozprawie w dniu 1 lutego 2008 r. W dniu 19 lutego 2008 r. odbyła się rozprawa, na którą skarżący się nie stawił. W tym samym dniu Sąd ogłosił wyrok, w którym oddalił skargę. Wobec bezskutecznego upływu terminu do jego zaskarżenia postanowieniem z dnia 5 maja 2008 r. stwierdzono prawomocność wyroku.

W dniu 5 marca 2010 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący złożył skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 946/07, toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, w której wniósł o stwierdzenie naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki i zasądzenie na jego rzecz od Skarbu Państwa kwoty 20 000 zł. W piśmie z dnia 8 kwietnia 2010 r. skarżący wyjaśnił, iż odwołał się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 18 września 2007 r. Wskazał również, że od momentu przesłania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny odpowiedzi na skargę z dnia 10 października 2007 r. nie otrzymał już żadnego pisma związanego z rozpatrywaną sprawą.

Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Sygn. akt I FPP 1/10) Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania F. R. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że celem powyższej skargi nie jest stwierdzenie przewlekłości i zasądzenie z tego tytułu stosownego odszkodowania, tylko zdyscyplinowanie sądu rozpoznającego sprawę do terminowego podjęcia czynności procesowych. Z tego powodu skargę na przewlekłość postępowania, wniesioną po prawomocnym zakończeniu sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił.

Następnie w dniu 8 stycznia 2011 r. (data nadania: 11 stycznia 2011r.) skarżący ponownie, pismem zatytułowanym "wniosek dotyczący skargi w przedmiocie naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki z dnia 4 marca 2010 r.", złożył skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania. W powyższym piśmie procesowym wniósł o podjęcie działań w sprawie powyższej skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym toczącym się w sprawie o sygn. akt I SA/Gd 946/07.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki skargę tę wnosi się w toku postępowania w sprawie. Zgodnie z utrwalonym już orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga na przewlekłość postępowania przed sądem administracyjnym wniesiona po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu (postan. NSA z dnia 9 lipca 2009 r. Sygn. akt I OPP 40/09, postan. NSA z dnia 17 grudnia 2010 r. Sygn. akt I OPP 66/10). Celem skargi nie jest bowiem stwierdzenie faktu przewlekłości tylko zapobieżenie i usunięcie skutków opieszałości sądów w rozpoznawaniu sprawy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy należy wskazać, że skarżący wniósł skargę na przewlekłość postępowania po prawomocnym zakończeniu sprawy toczącej się z jego skargi przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. Zatem postępowanie sądowoadministracyjne w dacie wniesienia skargi nie było w toku.

Mając powyższe na względzie Naczelny Sąd Administracyjny, orzekł o odrzuceniu skargi na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Na podstawie art. 222 p.p.s.a. zrezygnowano z wezwania do uiszczenia wpisu, ponieważ z samej treści skargi wynika, że podlega ona odrzuceniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze