Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 975/06 ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędziowie NSA: Stanisław Bogucki, Sławomir Presnarowicz, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi D. A. o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 975/06 ze skargi D. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 16 marca 2006 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości postanawia: 1) stwierdzić, że w sprawie nastąpiła przewlekłość postępowania; 2) przyznać D. A. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sumę pieniężną w kwocie 1.000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych);

Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

1. Pismem z 4 sierpnia 2008 r. D. A. wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki domagając się stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie I SA/Łd 975/06 oraz przyznania od Skarbu Państwa kwoty 10.000 zł. Skarżąca podniosła między innymi, że w żaden sposób nie przyczyniła się do opóźnienia postępowania do dnia 16 kwietnia 2008 r. wypełniając wszystkie polecenia sądu. Jej zdaniem w sprawie doszło do przewlekłości postępowania bowiem wyznaczenie rozprawy nastąpiło po 21 miesiącach od wpłynięcia skargi do sądu.

2. Wyrokiem z 5 sierpnia 2008 r., I SA/Łd 975/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną przez D. A. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z 16 marca 2006 r., nr [...], w przedmiocie podatku od nieruchomości.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. Skarga zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, dalej: ustawa) strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).

Należy wskazać, że przedmiotowe postępowanie w sprawie zakończyło się wyrokiem z 5 sierpnia 2008 r., I SA/Łd 975/06, uchylającym zaskarżoną przez podatniczkę decyzję SKO, a zatem sprawa co do swojej istoty została rozstrzygnięta. Przyjąć jednak należy, że skarga wniesiona na podstawie przepisów ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w toku postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, o stwierdzenie przewlekłości w tym postępowaniu, podlega rozpoznaniu merytorycznie także po zakończeniu postępowania przed tym sądem (por. uchwała SN z 9 stycznia 2008 r., III SPZP 1/07, Biul. SN 2008/1/27).

Przechodząc zatem do analizy zgłoszonych przez skarżącą zarzutów co do przewlekłości postępowania w przedmiotowej sprawie należy wskazać, że podatniczka skargę na decyzję organu podatkowego wniosła w dniu 10 maja 2006 r. za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. Akta podatkowe sprawy wraz z odpowiedzią na skargę wpłynęły do WSA w Łodzi 9 czerwca 2006 r. Zarządzeniem z 10 czerwca 2006 r. skarżąca została wezwana przez sąd do uiszczenia wpisu od skargi. Pismem z 10 lipca 2006 r. (które wpłynęło do WSA 14 lipca 2006 r.) skarżąca zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. Postanowieniem z 8 sierpnia 2006 r. referendarz sądowy WSA w Łodzi odmówił podatniczce przyznania prawa pomocy. Na skutek wniesionego sprzeciwu, WSA w Łodzi 26 września 2006 r. odmówił podatniczce przyznania prawa pomocy. Odpis tego postanowienia został wysłany do skarżącej 27 września 2006 r. i po dwukrotnym awizowaniu przez pocztę zwrócony do WSA w Łodzi. W dniu 24 października 2006 r. do skarżącej został ponownie wysłany odpis powyższego postanowienia, który po podwójnym awizowaniu przez pocztę w dniu 28 listopada 2006 r. został zwrócony do WSA w Łodzi. Pismem z 24 listopada 2006 r. podatniczka zwróciła się do WSA w Łodzi o wydanie odpisu postanowienia. Pismem z 27 listopada 2006 r. skarżąca została poinformowana o ponownym wysłaniu odpisu postanowienia na adres biura 24 października 2006 r. Skarżąca 27 listopada 2006 r. uiściła wpis od skargi informując o tym sąd w piśmie z 28 listopada 2006 r.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6115 Podatki od nieruchomości
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze