Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 617/10 ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie niewydania z akt podatkowych kopii wypisu z rejestru gruntów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Jerzy Rypina po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi, w sprawie o sygn. akt I SA/Łd 617/10 ze skargi S. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 7 kwietnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie niewydania z akt podatkowych kopii wypisu z rejestru gruntów postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 11 października 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęło pismo S. P. zatytułowane "skarga na przewlekłość postępowania WSA w Łodzi..." wskazując w nagłówku sygn. akt I SA/Łd 663/09 oraz I SA/Łd 617/10. Zostało ono przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z aktami sprawy o sygn. I SA/Łd 617/10 ze skargi S. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 7 kwietnia 2010 r., w przedmiocie niewydania z akt podatkowych kopii wypisu z rejestru gruntów.

W uzasadnieniu wskazanego pisma skarżący podniósł, ze sąd naruszył jego prawo pismami z dnia 27 i 28 września 2010 r. oraz z dnia 29 września 2010 r. Dodatkowe zarzuty podniósł skarżący w piśmie z dnia 29 października 2010 r. dołączonego do niniejszej sprawy. Wskazał w nim, iż jego prawa naruszone zostały również poprzez nierozpatrzenie wniesionego przez niego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Na mocy zarządzenia przewodniczącego wydziału z dnia 13 października 2010 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłania jej odpisu (poświadczonego za zgodność z oryginałem) oraz do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 zł w ciągu 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 20 października 2010 r. W odpowiedzi na nie S. P. złożył pismo z dnia 20 października 2010 r., w którym między innymi wskazał, iż "zasyła odpis skargi z oryginalnym podpisem", jednak żadnej z przesłanych przez niego kserokopii pism procesowych nie można uznać za odpis skargi z dnia 5 października 2010 r., a tym samym do dnia dzisiejszego zarządzenie pozostało niewykonane. Nie uiścił również wpisu od skargi. W dniu 20 października 2010 r. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy, który postanowieniem NSA z 11 lutego 2011 r. nie został uwzględniony.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz. 1843) w niniejszej sprawie odpowiednie zastosowanie znajdują art. 178 w zw. z art. 180 i art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).

W świetle tych przepisów Naczelny Sąd Administracyjny zobligowany jest do odrzucenia skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Taka sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie.

Ponadto należy wskazać, że czynnościom podejmowanym w sprawie przez sąd administracyjny nie można zarzucić nieuzasadnionej zwłoki, bowiem wszelkie pisma i wnioski podatnika były rozpoznawane zgodnie z obowiązująca procedurą.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji, na podstawie wskazanych przepisów.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze