Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie podatku od gier na automatach za październik 2010r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Bogusław Dauter po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. Sp. z o.o. w K. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 12 maja 2014r., sygn. akt I SA/Ol 771/13 w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie z dnia 12 września 2013r., nr [..,.] w przedmiocie podatku od gier na automatach za październik 2010r. postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

1. Postanowieniem z 12 maja 2014 r., I SA/Ol 771/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę M. Sp. z o.o. w K. (dalej: spółka, skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie z 12 września 2013 r., w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od gier na automatach za październik 2010 r.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez sąd pierwszej instancji wynika, że wobec prawomocnego zakończenia postępowania w przedmiocie przyznania prawa pomocy, wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 2.000 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z 12 września 2013 r. Wezwanie doręczone zostało pełnomocnikowi skarżącej (osobie uprawnionej do odbioru korespondencji) w dniu 22 kwietnia 2014 r. Siedmiodniowy termin przewidziany w art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi" (Dz. U z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej jako: P.p.s.a.) upłynął w dniu 29 kwietnia 2014 r. Pomimo upływu 7 dniowego terminu należny wpis nie został uiszczony. Strona uiściła wpis dopiero w dniu 30 kwietnia 2014r.

W związku z powyższym na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a. sąd pierwszej instancji odrzucił skargę wniesioną przez spółkę i zwrócił stronie cały uiszczony wpis.

2. W skardze kasacyjnej od powyższego postanowienia spółka zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, to jest: art. 220 § 3 P.p.s.a., poprzez jego błędne zastosowanie, polegające na odrzuceniu skargi pomimo tego, że nie ziściły się przesłanki jej odrzucenia określone tym przepisie, gdyż skarżąca uiściła wpis od skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do jego uiszczenia.

Do skargi kasacyjnej została dołączona kopia potwierdzenia dokonania przelewu kwoty 6.000 zł (wpisów w trzech sprawach skarżącej) za pośrednictwem Banku [...] w B. z 29 kwietnia 2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. Zaskarżone postanowienie należało uchylić a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Na podstawie 220 § 1 P.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z § 3 art. 220 P.p.s.a. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Z akt sprawy wynika, że sąd pierwszej instancji odrzucił skargę spółki ze względu na uiszczenie wpisu sądowego od tejże skargi jeden dzień po terminie zakreślonym w wezwaniu sądu. W aktach sądowych znajduje się sądowy wydruk księgowy (k- 101), z którego wynika, że spółka dokonała zlecenia przelewu w dniu 30 kwietnia 2014 r. Tymczasem na przedłożonej przez stronę kopii potwierdzenia dokonania przelewu widnieje pieczątka Banku [...] w B. z datą 29 kwietnia 2014 r. (k-115).

W niniejszej sprawie zachodzi konieczność wyjaśnienia, która data dokonania przelewu jest prawidłowa. Ustalenie dopiero bowiem tej daty pozwoli na ocenę, czy sąd pierwszej instancji słusznie odrzucił skargę spółki.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy sąd pierwszej instancji wezwie stronę do przedłożenia oryginału potwierdzenia przelewu z 29 kwietnia 2014 r. oraz oświadczenia Banku [...] w B. o dacie złożenia przez stronę dyspozycji do przelewu oraz dacie wprowadzenia tej dyspozycji do sytemu komputerowego dokonywanych transakcji.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 185 § 1 w zw. z art. 182 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Naczelny Sąd Administracyjny nie orzekł natomiast kosztach postępowania kasacyjnego, bowiem art. 203 i art. 204 P.p.s.a., nie dają podstawy do przyznania takich kosztów w przypadku uchylenia postanowienia zaskarżonego skargą kasacyjną.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej