Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA Anna Znamiec po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia M. A. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 58/08 w zakresie odmowy sporządzenia uzasadnienia w sprawie ze skargi M. A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 12 listopada 2007 r., nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. postanawia oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił M. A. sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 21 maja 2008 r. wydanego w sprawie z jej skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 12 listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż pismem (bez daty), nadanym w placówce pocztowej listem poleconym w dniu 3 czerwca 2008 r. skarżąca zwróciła się o "wydanie postanowienia wyroku sprawy z dn. 21 maja 2008 r. sygn. akt I SA/Wr 58/08". Następnie pismem z dnia 17 czerwca 2008 r., stanowiącym według oświadczenia skarżącej uzupełnienie pisma wysłanego w dniu 27 maja 2008 r. skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku, który zapadł w sprawie. Do pisma uzupełniającego skarżąca załączyła kserokopie potwierdzenia nadania listu poleconego w dniu 27 maja 2008 r.

Sąd stwierdził, że w aktach sprawy brak jest pisma z dnia 27 maja 2008 r., Pismo o "wydanie postanowienia wyroku" zostało złożone w dniu 3 czerwca 2008 r., pismo o sporządzenie uzasadnienia wyroku zostało złożone w dniu 17 czerwca 2008 r., a zatem wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po terminie określonym w art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.). Wobec tego, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został zgłoszony po upływie 7 - dniowego terminu od dnia ogłoszenia wyroku Sąd pierwszej instancji postanowił odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

W zażaleniu od powyższego orzeczenia skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przywrócenie terminu do złożenia wniosku o wydanie wyroku z uzasadnieniem. W uzasadnieniu zażalenia skarżąca podała, że wysłała pismo o "wydanie postanowienia wyroku" listem poleconym w dniu 27 maja 2008 r., jednak wskutek podania przez nią niepełnego adresu Sądu nastąpiło odesłanie przesyłki do nadawcy. Dlatego skarżąca ponownie wysłała pismo w późniejszym terminie. W ocenie skarżącej dokonała ona czynności z zachowaniem terminu, a błąd poczty spowodował, ze przesyłka mimo jej nadania, przyjęcia w urzędzie pocztowym i opłacenia nie została skierowana do Sądu.

Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 58/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu pozostawił wniosek M. A. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku bez rozpoznania wobec nie uzupełnienia braków formalnych wniosku, na które skarżąca nie złożyła zażalenia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw, wobec czego podlega oddaleniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydając zaskarżone postanowienie, w którym odmówił M. A. sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 21 maja 2008 r., słusznie zastosował art. 141 § 2 p.p.s.a. i prawidłowo przyjął, że wniosek skarżącej w tym przedmiocie był spóźniony.

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. W niniejszej sprawie skarżąca stosowny wniosek złożyła po wskazanym terminie, a zatem zasadnie Sąd pierwszej instancji odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku. Argumenty podniesione w uzasadnieniu zażalenia nie zasługują na uwzględnienie. W aktach sprawy brak jest pisma skarżącej z dnia 27 maja 2008 r., którego skarżąca nie przedłożyła na wezwanie Sądu. Skarżąca przyznaje że przesyłka nadana w dniu 27 maja 2008 r. została jej zwrócona przez urząd pocztowy wobec wskazania niepełnego adresu adresata i pismo zostało wysłane w terminie późniejszym. Z akt sprawy wynika, że wniosek o "wydanie postanowienia wyroku" został złożony w dniu 3 czerwca 2008 r., a wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony w dniu 17 czerwca 2008 r., a zatem po upływie 7 - dniowego terminu od dnia ogłoszenia wyroku.

Wobec wykazania, że zaskarżone postanowienie nie narusza prawa, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Skarbowej