Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA: Beata Cieloch (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia Syndyka masy upadłości "G." Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 173/14 w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej "G." sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w N. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 173/14 w sprawie ze skargi "G." sp. z o.o. z siedzibą w N. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z dnia 6 grudnia 2013 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r. postanawia uchylić zaskarżone zarządzenie.

Uzasadnienie strona 1/3

1. Zaskarżonym zarządzeniem z 8 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 173/14 Przewodniczący Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wezwał G. Sp. z o.o. w upadłości układowej z siedzibą w N. do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej wniesionej przez spółkę od postanowienia tegoż Sądu z 28 października 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 173/14 odrzucającego skargę spółki na decyzję Dyrektora Izby Celnej w S. z 6 grudnia 2013 r. nr ... w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za listopad 2010 r.

Do skargi kasacyjnej załączone zostało postanowienie Sądu Rejonowego dla K., Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych z 14 listopada 2014 r., sygn. akt ... o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego i o powołaniu syndyka w osobie M. S.

Pismem z 18 grudnia 2014 r. syndyk masy upadłości spółki zawiadomił WSA o treści powołanego powyżej postanowienia Sądu Rejonowego oraz zwrócił się do WSA o przesyłanie wszelkiej korespondencji bezpośrednio do biura syndyka. Sąd pierwszej instancji wysłał więc do syndyka odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej.

2. W zażaleniu na to zarządzenie syndyk wniósł o jego uchylenie i zawieszenie postępowania, zarzucając naruszenie art. 124 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) oraz art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.; dalej p.u.n.). W uzasadnieniu zażalenia syndyk wskazał, że przedmiot postępowania dotyczy masy upadłości, więc zarządzenia WSA wydane po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej podlegają z mocy prawa uchyleniu, a toczące się postępowanie powinno być zawieszone z urzędu, a wszystkie czynności WSA uznane za niebyłe. Przywołując art. 145 § 1 p.u.n. wskazano, że niezależnie od złożonego zażalenia, WSA z uwagi na postanowienie Sądu Rejonowego z 14 listopada 2014 r., sygn. akt ... powinien zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne z urzędu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

3. Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

3.1. Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. Z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że obligatoryjne zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego w warunkach określonych tym przepisem wiąże się z łącznym zaistnieniem dwóch przesłanek, a mianowicie podmiotowej (wszczęcie postępowania upadłościowego wobec strony) oraz przedmiotowej (zaskarżony akt lub czynność dotyczą przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości).

Dokonując oceny ziszczenia się tych przesłanek w rozpatrywanej sprawie, stwierdzić należy przede wszystkim, że bezspornym jest fakt upadłości strony toczącego się postępowania, co jednoznacznie wynika z postanowienia Sądu Rejonowego z 14 listopada 2014 r. Ponadto kontrolowany w postępowaniu sądowoadministracyjnym akt (decyzja określająca zobowiązanie w podatku od gier) dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości, co wyraźnie zaznaczył również syndyk w zażaleniu. Dodatkowo wskazać należy, że za "przedmiot" w rozumieniu art. 124 § 1 pkt 4 p.p.s.a. uznaje się bowiem zarówno rzeczy, jak i wierzytelności oraz inne prawa majątkowe (vide A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, B. Dauter, B. Gruszczyński, "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz" Warszawa 2013).

Strona 1/3